7 Technologie

7.1 O technologiích

7.1.1 K čemu jsou?

Technologie jsou jedním z velmi důležitých faktorů hry, ale téměř pro každou vládu jsou vhodné jiné. Technologie ovlivňují výrobu v mnoha budovách, popřípadě zlepšují Vaši zemi ve vojenských oblastech. Zkrátka díky nim je Vaše země silnější (i při malém území dokáže solidně produkovat a je vojensky silná). Pro lepší přiblížení byste si technologie mohli představit jako určitý vynález, díky němuž se vyrobí např. více energie, díky němuž mají vojáci účinnější zbraně apod.

7.1.2 Jak je získat?

Technologie lze vyrobit v laboratořích. Dále je můžete koupit na světovém trhu. Většinou se ceny technologií pohybují okolo 400-500$/kus (některé jsou ale dlouhodobě dražší, jiné spíše levnější). V úvodních týdnech věku rovněž stoupá cena s poptávkou vyvolanou díky získávání pokroků závislých na technologiích. Poslední možností, jak můžete získat některé technologie, je pomocí událostí nebo je můžete ukrást jiné zemi rozvědkou či útokem.

7.1.3 Jak fungují?

Jednoduše řečeno fungují tak, že čím více jich máte na určité rozloze, tím větší je zlepšení (závisí na poměru počet technologií/rozloha). Nejprve je zlepšení (efekt) vysoké, ale postupně čím více technologií máte, tím menší vliv mají na zvyšování bonusu. Závislost tedy není lineární.

Každá z hospodářských technologií zvyšuje produkci jednoho typu budov. Například pokud máte 0 bodů technologie Zemědělství, je efekt 100% a to znamená, že Vaše farmy produkují normální množství jídla (2t). Pokud máte například efekt technologií Zemědělství 150%, znamená to, že Vaše farmy produkují o 50% jídla více (3t místo 2t jídla každé kolo). Podobně je tomu také u vojenských technologií. Ty ale většinou zlepšují některý atribut vaší armády.

7.1.4 Jak zvýšit výrobu?

Technologie se dělí na dva základní druhy - na hospodářské a na vojenské. To, kolik technologií budete vyrábět, záleží na počtu laboratoří, spokojenosti, vládě, pokrocích, generálech, aliančním bonusu a na hustotě technologií na danou rozlohu. Velikost bonusu za 0 technologií na 1km znamená +0%, 1/km2 +11%, 3/km2 +20%, 10/km2 +32%, 20/km2 +39%, 40/km2 +46% atd. To samé pro vojenské technologie. Bonus na výrobu vojenských technologií je ještě ovlivněn zkušeností armády. To se promítne s polovičním efektem (např. 10% zkušeností armády udělají +5% do výroby vojenských technologií).

7.1.5 Přehled druhů

Dohromady je 12 druhů technologií (6 hospodářských a 6 vojenských) a mají různý efekt na různé aspekty Vaší země. Bližší popis je vidět v tabulce. Dané efekty jsou uvedeny v minimálních až maximálních hodnotách (minimální a maximální hodnoty jsou uvedeny na určité vládě s případnými pokroky a zároveň minimum je myšleno jako nejnižší maximální efekt a maximum jako nejvyšší maximální efekt, základem je pak hodnota maximálního efektu bez veškerých bonusů či postihů).

Hospodářské
technologie
Efekt technologií*
(min - základ - max)
Popis Efekt 1 bodu
Rychlost stavby 175% 200% 245% Zvýší počet budov a ruin postavených za jedno kolo. Dvojnásobný
Obchod 175% 200% 245% Zvýší příjmy peněz na jednoho obyvatele. Normální
Hustota zalidnění 145% 160% 187% Zvýší počet obyvatel žijících na 1km2. Normální
Zemědělství 160% 180% 245% Zvýší produkci jídla z farem (vesnice jen max. 170%). Dvojnásobný
Automatizace továren 145% 160% 216% Zvýší počet dílů vyrobených v továrnách. Dvojnásobný
Energetika 160% 180% 347% Zvýší produkci energie. Normální

Na produkci mechů má technologie Automatizace továren dvojnásobný vliv. Např. Automatizace s efektem 180% zvedne produkci všech jednotek o +80% ale mechů dokonce o +160% (2*80%).

* Minimálního efektu lze dosáhnout s vládou fundamentalismus, maximálního pak s technokracií s příslušnými pokroky na zvýšení maxima technologií a v plné alianci využívající alianční bonus za demokracii.

 

Vojenské technologie Efekt technologií*
(min - základ - max)
Popis Max. efekt s plnými
technologiemi a základnami
Efekt 1 bodu
Síla zbraní 130% 140% 168% Zvýší sílu armády. 160% - 193% ** Normální
Cena na domácím trhu 91% 88% 84% Zlepší ceny jednotek na domácím trhu
(krom vojáků, jídla a energie).
82% - 77% Dvojnásobný
Vývoj raket 1,1b*** 1,5b 2b Zvýší produkci bodů na raketu za kolo. 2b - 2,75b Normální
Protiraketová obrana 10% 40% 95% Zvýší šanci na zničení nepřátelské rakety. 55% - 100% Normální
Síla rozvědky 137% 150% 168% Zvýší obranu i útok rozvědky. 175% - 193% Normální
Výzkum vesmíru - - - Zvýší možnost objevení UFO. - Normální

Dvojnásobný efekt jednoho bodu technologie naznačuje, že 1b se počítá jako 2b u normálních technologií. Každá technologie Síla rozvědky navíc chrání před ukradením 1000$, 50t jídla, 50MWh energie a 2 technologií od každého druhu.

 

Při rozloze do 1000km2 je efekt 1 bodu na 1 km2 menší než u větších zemí.

* Minimálního efektu lze dosáhnout s vládou fundamentalismus, maximálního pak s robokracií s příslušnými pokroky na zvýšení maxima technologií a voj. základen a v plné alianci využívající alianční bonus za robokracii.

** Přestože by se mohlo zdát, že fundamentalismus je vojensky znevýhodněn oproti jiným vládám, může dosáhnout rovnocenných bonusů díky vyššímu efektu voj. základen.

*** Efekt technologie vývoje raket se narozdíl od ostatních nezobrazuje v % produkce, ale přímo ve vyprodukovaných bodech na rakety za kolo.

7.1.6 Zvýšení efektu

Existují vlády, které mohou maximální efekt technologií snížit nebo zvýšit. Snížení efektu je pro hráče nežádoucí záležitost, naopak výhodné je mít efekt co nejvyšší. Máte-li totiž určitý počet technologií a vysoký horní "strop" efektu, pak bude efekt vyšší, než při stropu nízkém. Pro pochopení Vám pomůže jednoduchý příklad.

Řekněme, že máte dvě naprosto stejné země, jen jedná má maximální efekt zemědělství 172% a druhá 192%. V obou zemích máte 5000 technologií zemědělství. V první zemi s nižším "stropem" máte výsledný efekt 134% a v zemi druhé, kde máte maximum vyšší, máte efekt 138%.

A jak se vůbec tyto efekty počítají? Pokud např. vláda demokracie zvýší efekt ze 160% o 10%, bude výsledný maximální efekt 166%, nikoli 170%!

Jednoduše by se dalo říct, že vezmete základní maximální efekt technologií a vynásobíte ho celkovým bonusem na zvýšení efektu (ten dostaneme prostým součtem jednotlivých bonusů). V našem případě máme základní efekt 160%, jelikož počítáme navýšení produkce, uvažujeme pouze bonusovou složku, tj. 60%, tu pak navýšíme o 10%, tedy 60%*1,1 = 66%, výsledný maximální efekt pak bude našich 166%.

Kdybychom si řekli, že jde třeba o technologie automatizace a přidali si pokroky nanotechnologie a androidi, změní se náš případ takto: Nanotechnologie navýší max efekt ze 160% na 180%, androidi pak bonus z 10% na 10%+10%=20%. Výsledný efekt pak bude 80%*1,2 = 96% -> 196%.

 

Na velikost efektu mají krom vlády dále vliv i pokroky a alianční bonusy (v případě vojenských technologií mají vliv i vojenské základny).

 


7.2 Pokroky

7.2.1 Obecně

Pokrok je určité vylepšení, posilující určitou vlastnost Vaší země. Získáváte jej natrvalo a nikdo Vám pokrok již nemůže vzít (krom Vás samotných u určitých pokroků). Vynalezení stojí nejčastěji technologie občas peníze nebo vojáky. Abyste mohli vynaleznout pokrok, musíte často mít už nějaké předchozí pokroky vynalezené nebo naopak mít nesmíte (pokroky se navzájem vylučují). Některé pokroky jsou přístupné jen určitým druhům vlád (např. pokrok Fašismus pro vlády Diktatura nebo Republika) nebo jsou závislé na jiné podmínce.

7.2.2 Cena

Cena, za kterou pokrok vynaleznete, je násobkem náročnosti pokroků a základní ceny.

Náročnost pokroků (NP) se spočítá jako 2 + počet pokroků/5 + rozloha/10 000 + prestiž/1 000 000. Do vzorce se nezapočítávajíi společenské (S), alianční (A) a mimozemské (M) pokroky, pouze technologické (T) a konstrukční (K). Země začíná s náročností těsně přes 2 a nejlepší země mívají na konci věku zhruba 20-25. U Technokracie se do náročnosti pokroků nezapočítává prestiž a technologické pokroky. Bezalianční země má o něco vyšší náročnost pokroků.

Př. Vaše země má 6000km2, 800 000 prestiže a 6 pokroků z toho jeden společenský. To znamená, že NP = 4,4 = 2 + 1 (za počet pokroků) + 0.6 (za rozlohu) + 0.8 (za prestiž). Základní cena pokroku, který chcete, např. Mezinárodní spolupráce je 4000 technologií Obchodu. Proto musíte zaplatit 4 000 * 4,4 = 17600 technologií Obchodu.

7.2.3 Typy

Je pět základních typů pokroků: společenské (S), konstrukční (K), technologické (T), alianční (A) a mimozemské (M). Každý typ má své specifické vlastnosti. Zrušit se dá pouze 13 vybraných pokroků (v menu Technologie - Pokroky) a všechny společenské pokroky (S) se zruší při revoluci a alianční (A) při vstupu do jiné aliance. Za zrušení pokroku hraniční pevnosti a protiletecká obrana zaplatíte částku, která se rovná vzorci: ([rozloha země]*1000$). Ostatní pokroky se rušit nedají.

Technologické - Nejtěžší je vynaleznout je poprvé, potom jejich cena pro další země klesá za každého hráče, který tento pokrok má o 0,25% až na 20% ceny původní. Potom už dále neklesá. Minimální ceny dosáhne technologický pokrok pokud jej má 320 zemí.

U technokracie se technologické pokroky nezapočítávají do NP.

Konstrukční - S každou zemí, která tento pokrok má, klesá cena pro další o 0,05% až na 40% základní ceny. Minimální ceny dosáhne konstrukční pokrok pokud jej má 1200 zemí.

Společenské - Jejich základní cena zůstává vždy stejná, nehledě na to, kolik zemí už tento pokrok má. Nezapočítávají se do ceny NP.

Mimozemské - Tyto pokroky lze dostat pouze od mimozemské civilizace a nelze je vynaleznout jiným způsobem. Mimozemské pokroky nelze zrušit.

 

Pokrok Musíš mít pro vynalezení Nesmíš mít Typ Základní cena Efekt
Androidi Taj. mozku
Produkce mechů
Prestiž země alespoň 600 k.
- K 10 000 technologií Automatizace továren umožní androidy v populaci (pokud jich budete mít přes 50%, můžete žít v Robokracii)
+10% maximální efekt všech technologií

-5% spokojenost
Bezpečnostní senzory Androidi
Prestiž země alespoň 600 k.
být Tech, Kom nebo Robo
- S 10 000 technologií Síla rozvědky +50% obrana proti agentům a partyzánským útokům
Postihy u spokojenosti pod 100% se promítnou s polovičním efektem (např. pokud máte psanou základní spokojenost 90%, bude se vám držet spokojenost na 95% => 100-90=10, 10/2=5, 90+5=95%.

V případě spokojenosti nad 100% Vám pokrok bude spokojenost srážet dolů.
Cenzura AntiOSN - S 4 000 technologií Síla rozvědky Skryje hodnost a kartičky s vlastnostmi země před ostatními (zobrazuje jen to co chcete),
+50% obrana proti infiltracím

-20% produkce peněz
Členství v AntiOSN - Členství v OSN S 200k$ humanitární pomoc poslaná v rámci AntiOSN zlepší spokojenost o 15 %, navíc operace Prodat drogy (jen Fundamentalismus a Diktatura)
Členství v OSN - Členství v AntiOSN S 200k$ humanitární pomoc (v menu Dotace - Humanitární pomoc) poslaná v rámci OSN zlepší spokojenost o 15%
Družice Nanotech.
Prestiž země alespoň 600 k.
- K 10 000 technologií Výzkum vesmíru +5% síla armády
+50% síla agentů při infiltraci
95% maximum Protiraketové obrany
Fašismus AntiOSN
být Dikt nebo Rep
- S 2 000 tanků +20% válečná kořist (území i zboží)
+10% síla útoku
každé kolo je zničeno 0,1% hospodářských technologií
Fúzní elektrárny Měs. základna
Nukl. zbraně
Prestiž země alespoň 1200 k.
- K počáteční cena je
400 000 technologií Energetika, NP nemá vliv
270% maximum Energetika
nehrozí jaderná katastrofa
Geneticky modifikované rostliny - - T 4000 technologií Zemědělství 200% maximum Zemědělství
nebezpečí genetické katastrofy
Hraniční pevnosti Nanotechnologie
Prestiž země alespoň 1200k.
- K 20 000 technologií Rychlost stavby +10% obrana armády zisky území a zboží při obraně sníženy o 20% lze zrušit (cena za zrušení = [rozloha země]*1000$)
spotřebuje 2$/km2 za kolo
Jaderné elektrárny - - K 2000 technologií Energetika 200% maximum Energetiky
nebezpečí jaderné katastrofy
Kulturní centrum Alespoň 10 000 bodů na Utopii za spokojenost a humanitární pomoc. Vojenský stát S 2M$ +25% efekt jednoho bodu hospodářských technologií
+10% spokojenost

-10% útok
větší nespokojenost s válčením
Lidský genom Geneticky mod. rostliny - T 5 000 technologií Hustota zalidnění +10% spokojenost
Mafie AntiOSN Teror.org. S 1M$ +100% síla útoku v špionážních operacích
+50% síla útoku v loupeživých operacích
při úspěšném vyhlazovacím útoku ničí 20% zboží na trhu
+5 akcí rozvědky navíc
Měsíční základna Androidi
Družice
Prestiž země alespoň 1200 k.
- T 20 000 technologií Výzkum vesmíru +20% produkce technologie Výzkum vesmíru
větší šance na objevení mimozemské civilizace
Mezinárodní spolupráce OSN - S 4 000 technologií Obchod +5% produkce peněz
+5% produkce technologií
možnost hlasovat o embargu
Nanotechnologie - - K 2000 technologií Automatizace továren 180% maximum Automatizace továren
-20% ztráty jednotek
Nejvyšší budova světa Mezinárodní spolupráce
Prestiž země alespoň 600k.
- K- 4 000 000$ Nejvyšší budova (základní výška 500m) světa zvedne zemi příjmy o 30%. Pokud je překonána, stává se z ní Bývalá nejvyšší budova světa a zvedá příjmy jen o 10%. Každá další budova je o 2m vyšší a o 50 000$ dražší. Jde postavit vícekrát, efekt se nesčítá, ale máte bonus za nejvyšší budovu.
Cena tohoto pokroku neklesá i když je Konstrukční (K).
Při rušení OSN se jako jediný navazujíci pokrok neruší.
Nukleární zbraně Jader. elekt.
Prestiž země alespoň 600k.
- K 2000 technologií Vývoj raket umožní produkovat nukleární a EMP rakety
Obchodní a ochranné organizace Anarchie - S 2000 technologií Obchod umožní Anarchii útočit (s postihem -20% k síle útoku)
+5% spokojenost
Opevněné vojenské základny - - K 4 000 technologií Rychlost stavby -50% vojenských základen zničeno při nočním tažení, taktickém náletu a zásahu konvenční raketou
Pacifismus
OSN
Lidský genom
Vojenský stát S 8 000 technologií Obchod +15% obrana
+10% spokojenost

-20% útok
země produkuje jen konvenční rakety
Produkce mechů Nanotechnologie - T 10 000 technologií Síla zbraní umožní produkovat mechy v továrnách a kupovat je na domácím trhu
Pohraniční stráž být Feud
Prestiž země alespoň 600k.
- S 5 000 technologií Síla zbraní +10% obrana proti taktickým útokům
Protidrogová centrála OSN AntiOSN S 2 000 technologií Síla rozvědky Zvyšuje obranu rozvědky proti akci Prodat drogy o 30% a zvyšuje ztráty útočníka v případě neúspěchu operace (na 10% agentů)
Protiletecká obrana - - K 5 000 technologií Síla zbraní Dvojnásobná obrana bunkrů proti bombardování a taktickém náletu
+20% ztráty nepřátelských stíhaček ve všech útocích
-20% budov zničeno při bombardování a taktickém náletu
lze zrušit (cena za zrušení = [rozloha země]*1000$)
spotřebuje 2$/km2 za kolo.
Svatá válka AntiOSN
Fund, hodnost alespoň Velitel mechů (6)
- S 20 000 vojáků +10% síla armády
každých 40km2 vyprodukuje za kolo 1 vojáka

každé kolo je zničeno 0,2% hospodářských technologií
Tajemství mozku Lid. genom
Nanotech.
- T 5 000 000$ +10% produkce technologií
Teroristická organizace AntiOSN Mafie S 10 000 vojáků +100% síla útoku v teroristických operacích
+50% síla útoku v loupeživých operacích
navíc operace rozšířit epidemii

-10% produkce peněz
Vojenská akademie - - K 1000 technologií Síla zbraní, za každou další zemi, která pokrok vynalezne, stoupá cena o 2 technologie až do konečné základní ceny 4000 technologií Síly zbraní. umožní změnit schopnost generála už při jeho 50k zkušenostech (místo 100k)
Vojenský stát - Kulturní centrum, Pacifismus S 20 000 vojáků +10% síla armády, menší nespokojenost s válčením
-25% efekt jednoho bodu hospodářských technologií
-10% spokojenost