7 Technologie

7.1 O technologiích

7.1.1 K čemu jsou?

Technologie jsou jedním z velmi důležitých faktorů hry, ale téměř pro každou vládu jsou vhodné jiné. Technologie ovlivňují výrobu v mnoha budovách, popřípadě zlepšují vaši zemi ve vojenských oblastech. Zkrátka díky nim je vaše země silnější (i při malém území dokáže solidně produkovat a je vojensky silná). Pro lepší přiblížení byste si technologie mohli představit jako určitý vynález, díky němuž se vyrobí např. více energie, díky němuž mají vojáci účinnější zbraně apod.


7.1.2 Jak je získat?

Technologie lze vyrobit v laboratořích. Dále je můžete koupit na Světovém trhu. Většinou se ceny technologií pohybují okolo 400-500$/kus (některé jsou ale dlouhodobě dražší, jiné spíše levnější). V úvodních týdnech věku rovněž stoupá cena s poptávkou vyvolanou díky získávání pokroků závislých na technologiích. Poslední možností, jak můžete získat některé technologie, je pomocí událostí nebo je můžete ukrást jiné zemi rozvědkou či útokem.


7.1.3 Jak fungují?

Jednoduše řečeno fungují tak, že čím více jich máte na určité rozloze, tím větší je zlepšení (závisí na poměru počet technologií/rozloha). Nejprve je zlepšení (efekt) vysoké, ale postupně čím více technologií máte, tím menší vliv mají na zvyšování bonusu. Závislost tedy není lineární.

Každá z hospodářských technologií zvyšuje produkci jednoho typu budov. Například pokud máte 0 bodů technologie Zemědělství, je efekt 100 % a to znamená, že vaše farmy produkují normální množství jídla (2t). Pokud máte například efekt technologií Zemědělství 150 %, znamená to, že vaše farmy produkují o 50 % jídla více (3t místo 2t jídla každé kolo). Podobně je tomu také u vojenských technologií. Ty ale většinou zlepšují některý atribut vaší armády.


7.1.4 Jak zvýšit výrobu?

Technologie se dělí na dva základní druhy - na hospodářské a na vojenské. To, kolik technologií budete vyrábět, záleží na počtu laboratoří, spokojenosti, vládě, pokrocích, generálech, aliančním bonusu a na hustotě technologií na danou rozlohu. Velikost bonusu za 0 technologií na 1 km znamená +0 %, 1/km2 +11 %, 3/km2 +20 %, 10/km2 +32 %, 20/km2 +39 %, 40/km2 +46 % atd. To samé pro vojenské technologie. Bonus na výrobu vojenských technologií je ještě ovlivněn zkušeností armády. To se promítne s polovičním efektem (např. 10 % zkušeností armády udělají +5 % do výroby vojenských technologií).


Vzorec pro výpočet produkce technologií vypadá následovně:

[počet laboratoří] × 0,08 × (1 + [bonus za vládu] + [bonus za pokroky] + [bonus za generála Technologa] + [alianční bonus]) × (1 + [bonus za spokojenost]) × (1 + [bonus za hustotu]) × (1 + [bonus za zkušenostii]).

Příklad: 1 000 laboratoří, Utopie (+25 %), Tajemství mozku (+10 %), Technolog na 4. úrovni (+8 %), bez aliančního bonusu, 120 % spokojenost (+10 %), hustota 10/km2 (+32 %), zkušenosti armády +10 % (+5 %). Jelikož do produkce hospodářských technologií vstupuje nulový bonus za zkušenost, produkce je tedy 1 000 × 0,08 × (1 + 0,25 + 0,10 + 0,08 + 0) × (1 + 0,10) × (1 + 0,32) × (1 + 0) = 166,1088 technologií za kolo.


7.1.5 Přehled druhů

Dohromady je 12 druhů technologií (6 hospodářských a 6 vojenských) a mají různý efekt na různé aspekty vaší země. Bližší popis je vidět v tabulce. Dané efekty jsou uvedeny v minimálních až maximálních hodnotách (minimální a maximální hodnoty jsou uvedeny na určité vládě s případnými pokroky a zároveň minimum je myšleno jako nejnižší maximální efekt a maximum jako nejvyšší maximální efekt, základem je pak hodnota maximálního efektu bez veškerých bonusů či postihů).

Hospodářské
technologie
Efekt technologií*
(min - základ - max)
Popis Efekt 1 bodu
Rychlost stavby 175 % 200 % 245 % Zvýší počet budov a ruin postavených za jedno kolo. Dvojnásobný
Obchod 175 % 200 % 245 % Zvýší příjmy peněz na jednoho obyvatele. Normální
Hustota zalidnění 145 % 160 % 187 % Zvýší počet obyvatel žijících na 1 km2. Normální
Zemědělství 160 % 180 % 245 % Zvýší produkci jídla z Farem (Vesnice jen max. 172,5 %). Dvojnásobný
Automatizace továren 145 % 160 % 216 % Zvýší počet dílů vyrobených v továrnách. Dvojnásobný
Energetika 160 % 180 % 347 % Zvýší produkci energie. Normální

Na produkci mechů má technologie Automatizace továren dvojnásobný vliv. Např. Automatizace s efektem 180 % zvedne produkci všech jednotek o +80 %, ale mechů dokonce o +160 % (2 × 80 %).

* Minimálního efektu lze dosáhnout s vládou Fundamentalismus, maximálního pak s Technokracií s příslušnými pokroky na zvýšení maxima technologií a v plné alianci využívající alianční bonus za Demokracii.


Vojenské technologie Efekt technologií*
(min - základ - max)
Popis Max. efekt s plnými
technologiemi a základnami
Efekt 1 bodu
Síla zbraní 130 % 140 % 168 % Zvýší sílu armády. 160 % - 193 % ** Normální
Cena na domácím trhu 91 % 88 % 84 % Zlepší ceny jednotek na Domácím trhu
(krom vojáků, jídla a energie).
82 % - 77 % Dvojnásobný
Vývoj raket 1,1b*** 1,5b 2b Zvýší produkci bodů na raketu za kolo. 2b - 2,75b Normální
Protiraketová obrana 10 % 40 % 95 % Zvýší šanci na zničení nepřátelské rakety. 55 % - 100 % Normální
Síla rozvědky 137 % 150 % 168 % Zvýší obranu i útok rozvědky. 175 % - 193 % Normální
Výzkum vesmíru - - - Zvýší možnost objevení UFO. - Normální

Dvojnásobný efekt jednoho bodu technologie naznačuje, že 1b se počítá jako 2b u normálních technologií. Každá technologie Síla rozvědky navíc chrání před ukradením 1000$, 50t jídla, 50MWh energie a 2 technologií od každého druhu.


Při rozloze do 1000 km2 je efekt 1 bodu na 1 km2 menší než u větších zemí.

* Minimálního efektu lze dosáhnout s vládou Fundamentalismus, maximálního pak s Robokracií s příslušnými pokroky na zvýšení maxima technologií a vojenských základen a v plné alianci využívající alianční bonus za Robokracii.

** Přestože by se mohlo zdát, že fundamentalismus je vojensky znevýhodněn oproti jiným vládám, může dosáhnout rovnocenných bonusů díky vyššímu efektu voj. základen.

*** Efekt technologie vývoje raket se narozdíl od ostatních nezobrazuje v % produkce, ale přímo ve vyprodukovaných bodech na rakety za kolo.


7.1.6 Zvýšení efektu

Existují vlády, které mohou maximální efekt technologií snížit nebo zvýšit. Snížení efektu je pro hráče nežádoucí záležitost, kdežto zvyšování efektu je často velmi výhodné. Máte-li totiž určitý počet technologií a vysoký horní "strop" efektu, pak bude efekt vyšší než při nižším stropu. Pro pochopení vám pomůže jednoduchý příklad.

Řekněme, že máte dvě naprosto stejné země. Jedna má maximální efekt zemědělství 180 % a druhá 200 %. V obou zemích máte 5 000 technologií Zemědělství. V první zemi máte výsledný efekt zemědělství 126 % a v druhé zemi 133 %.

Na velikost efektu mají kromě vlády dále vliv i pokroky a alianční bonusy (v případě vojenských technologií mají vliv i vojenské základny). Veškeré bonusy na zvýšení maximálního efektu technologií se sčítají (vyjma zvýšení základního efektu technologie).

Nejvyšše lze dosáhnout 45% maximálního efektu hospodářských technologií, tj. 15 % (Technokracie) + 10 % (Androidi) + 5 % (plný alianční bonus za Demokracii) + 15 % (Mimomozemský superpočítač).

Nejvyšše lze dosáhnout 35% maximálního efektu vojenských technologií, tj. 20 % (Robokracie) + 10 % (Androidi) + 5 % (plný alianční bonus za Robokracii).

Výsledný maximální efekt technologie se počítá následovně: [základní maximální efekt] + ([základní maximální efekt] – 100 %) · [maximální efekt technologie].

V případě maximálního efektu technologie Hustota zalidnění u bezalianční Demokracie s pokroky Androidi a Mimozemský superpočítač dostáváme 160 % + (160 – 100) % · 0,35 = 181 %.7.2 Pokroky

7.2.1 Obecně

Pokrok je určité vylepšení, posilující určitou vlastnost vaší země. Získáváte jej natrvalo a nikdo vám pokrok již nemůže vzít (krom vás samotných u určitých pokroků). Vynalezení stojí nejčastěji technologie občas peníze nebo vojáky. Abyste mohli vynaleznout pokrok, musíte často mít už nějaké předchozí pokroky vynalezené nebo naopak mít nesmíte (pokroky se navzájem vylučují). Některé pokroky jsou přístupné jen určitým druhům vlád (např. pokrok Fašismus pro vlády Diktatura nebo Republika) nebo jsou závislé na jiné podmínce.


7.2.2 Cena

Cena, za kterou pokrok vynaleznete, je násobkem náročnosti pokroků a základní ceny.

Náročnost pokroků (NP) se spočítá jako 2 + [počet pokroků] / 5 + rozloha / 10 000 + prestiž / 1 000 000. Do vzorce se nezapočítávajíi společenské (S), alianční (A) a mimozemské (M) pokroky, pouze technologické (T) a konstrukční (K). Země začíná s náročností těsně přes 2 a nejlepší země mívají na konci věku zhruba 20-25. U Technokracie se do náročnosti pokroků nezapočítává prestiž a technologické pokroky. Bezalianční země má o něco vyšší náročnost pokroků.

Příklad: Vaše země má 6 000 km2, 800 000 prestiže a 6 pokroků z toho jeden společenský. To znamená, že NP = 4,4 = 2 + 1 (za počet pokroků) + 0.6 (za rozlohu) + 0.8 (za prestiž). Základní cena pokroku, který chcete, např. Mezinárodní spolupráce je 4 000 technologií Obchodu. Proto musíte zaplatit 4 000 * 4,4 = 17 600 technologií Obchodu.


7.2.3 Typy

Je pět základních typů pokroků: společenské (S), konstrukční (K), technologické (T), alianční (A) a mimozemské (M). Každý typ má své specifické vlastnosti. Zrušit se dá pouze 14 vybraných (S)+(K) pokroků (v menu {Technologie} → {Pokroky}; ať už přímo nebo jako navazující pokrok). Z aliančních pokroků lze zrušit pouze Guerillové války (v menu {Technologie} → {Alianční pokroky}). všechny společenské pokroky (S) se zruší při revoluci a alianční (A) při opuštění aliance. Za zrušení pokroku Hraniční pevnosti a Protiletecká obrana zaplatíte částku, která se rovná vzorci: ([rozloha země] × 1 000 $).

Společenské - Jejich základní cena zůstává vždy stejná, nehledě na to, kolik zemí už tento pokrok má.

Konstrukční - S každou zemí, která tento pokrok má, klesá cena pro další o 0,2 % až na 40 % základní ceny. Minimální ceny dosáhne konstrukční pokrok pokud jej má 300 zemí.

Technologické - Nejtěžší je vynaleznout je poprvé, potom jejich cena pro další země klesá za každého hráče, který tento pokrok má o 1 % až na 20 % ceny původní. Potom už dále neklesá. Minimální ceny dosáhne technologický pokrok pokud jej má 80 zemí.

U Technokracie se technologické pokroky nezapočítávají do NP.

Alianční - Lze je vynaleznout zdarma po dosažení hodnosti vlastní i alianční. Alianční pokroky podrobně.

Mimozemské - Tyto pokroky lze dostat pouze od mimozemské civilizace a nelze je vynaleznout jiným způsobem. Mimozemské pokroky nelze zrušit.


Pokrok Musíš mít pro vynalezení Nesmíš mít Typ Základní cena Efekt
Androidi Tajemství mozku
Produkce mechů
Prestiž země alespoň 600 000
K 10 000 technologií Automatizace továren +10 % maximální efekt všech technologií
Umožní androidy v populaci (pokud jich budete mít přes 50 %, můžete žít v Robokracii).
-5 % spokojenost
Bezpečnostní senzory Androidi
Prestiž země alespoň 600 000
Vládu Technokracie, Komunismus, Robokracie
S 10 000 technologií Síla rozvědky +50 % obrana proti agentům a partyzánským útokům
Postihy u spokojenosti pod 100 % se promítnou s polovičním efektem (např. pokud máte psanou základní spokojenost 90 %, bude se vám držet spokojenost na 95 % → 100 - 90 = 10, 10 / 2 = 5, 90 + 5 = 95 %.
Cenzura Členství v AntiOSN S 2 000 technologií Síla rozvědky +50 % obrana proti infiltracím
Skryje hodnost a kartičky s vlastnostmi země před ostatními (zobrazuje jen to co chcete).
-20 % produkce peněz
Členství v AntiOSN Členství v OSN S 200 000 $ Umožní rozvědce používat loupeživou operaci Prodat drogy (jen Fundamentalismus a Diktatura).
Humanitární pomoc poslaná v rámci AntiOSN zlepší spokojenost o 15 %.
Členství v OSN Členství v AntiOSN S 200 000 $ Humanitární pomoc poslaná v rámci OSN zlepší spokojenost o 15 %.
Družice Nanotechnologie
Prestiž země alespoň 600 000
K 10 000 technologií Výzkum vesmíru +5 % síla armády
+50 % síla agentů při infiltraci
95 % maximum Protiraketové obrany
Fašismus Členství v AntiOSN
Vládu Diktatura nebo Republika
S 2 000 tanků +10 % síla útoku
+20 % válečná kořist (území i zboží)
Každé kolo je zničeno 0,1 % hospodářských technologií.
Jeho efekt je uplatňován pouze při útocích ve válce, na přeběhlíka, mezi bezaliančními zeměmi nebo v odvetě.
Fúzní elektrárny Měsíční základna
Nukleární zbraně
Prestiž země alespoň 1 200 000
K 400 000 technologií Energetika
Náročnost pokroků nemá vliv
270 % maximum Energetiky
Nehrozí jaderná katastrofa.
Geneticky modifikované rostliny T 4 000 technologií Zemědělství 200 % maximum Zemědělství
Hrozí nebezpečí genetické katastrofy.
Hraniční pevnosti Nanotechnologie
Prestiž země alespoň 1 200 000
K 20 000 technologií Rychlost stavby +10 % obrana armády
Při napadení jsou zisky území a zboží sníženy o 20 %.
Pokrok lze zrušit (cena za zrušení = [rozloha země] × 1000$).
Spotřebuje 2$/km2 za kolo
Jaderné elektrárny K 2 000 technologií Energetika 200 % maximum Energetiky
Hrozí nebezpečí jaderné katastrofy.
Kulturní centrum Alespoň 10 000 bodů na Utopii za spokojenost a humanitární pomoc. Vojenský stát S 2 000 000 $ +25 % efekt jednoho bodu hospodářských technologií
+10 % spokojenost
-10 % útok
Větší nespokojenost s válčením.
Lidský genom Geneticky modifikované rostliny T 5 000 technologií Hustota zalidnění +10 % spokojenost
Mafie Členství v AntiOSN Teroristická organizace S 1 000 000 $ +100 % síla útoku v špionážních operacích
+50 % síla útoku v loupeživých operacích
+5 akcí rozvědky navíc
Při úspěšném vyhlazovacím útoku ničí 20 % zboží na trhu.
Měsíční základna Androidi
Družice
Prestiž země alespoň 1 200 000
T 20 000 technologií Výzkum vesmíru +20 % produkce technologie Výzkum vesmíru
Větší šance na objevení mimozemské civilizace.
Mezinárodní spolupráce Členství v OSN S 4 000 technologií Obchod +5 % produkce peněz
+5 % produkce technologií
Možnost hlasovat o embargu.
Nanotechnologie K 2 000 technologií Automatizace továren 180 % maximum Automatizace továren
-20 % ztráty jednotek
Nejvyšší budova světa Mezinárodní spolupráce
Prestiž země alespoň 600 000
K- 4 000 000 $ Nejvyšší budova světa (základní výška 500m) zvedne zemi příjmy o 30 %.
Pokud je překonána, stává se z ní Bývalá nejvyšší budova světa a zvedá příjmy jen o 10 %.
Každá další budova je o 2 metry vyšší a o 50 000 $ dražší.
Při rušení OSN se jako jediný navazujíci pokrok neruší.
Jde postavit vícekrát (lze totiž zrušit), efekt se nesčítá, ale máte opět bonus za nejvyšší budovu (dokud není opět překonána).
Cena tohoto pokroku neklesá i když je Konstrukční (K).
Nukleární zbraně Jaderné elektrárny
Prestiž země alespoň 600 000
K 2 000 technologií Vývoj raket Umožní produkovat nukleární a EMP rakety.
Obchodní a ochranné organizace Vládu Anarchie S 2 000 technologií Obchod +5 % spokojenost
Umožní Anarchii útočit (s postihem -20 % k síle útoku).
Opevněné vojenské základny K 4 000 technologií Rychlost stavby -50 % vojenských základen zničeno při nočním tažení, taktickém náletu a zásahu konvenční raketou.
Pacifismus Členství v OSN
Lidský genom
Vojenský stát S 8 000 technologií Obchod +15 % obrana
+10 % spokojenost
-20 % útok
-25 % zisky z dobyvačného útoku
Země může produkovat jen konvenční rakety.
Produkce mechů Nanotechnologie T 10 000 technologií Síla zbraní Umožní produkovat mechy v továrnách a kupovat je na Domácím trhu
Pohraniční stráž Vládu Feudalismus.
Prestiž země alespoň 600 000
S 5 000 technologií Síla zbraní +10 % obrana proti taktickým útokům
Protidrogová centrála Členství v OSN Členství v AntiOSN S 2 000 technologií Síla rozvědky Zvyšuje obranu rozvědky proti akci Prodat drogy o 30% a zvyšuje ztráty útočníka v případě neúspěchu operace (na 10 % agentů).
Protiletecká obrana K 5 000 technologií Síla zbraní Dvojnásobná obrana bunkrů proti Bombardování měst a Taktickému náletu.
+20 % ztráty nepřátelských stíhaček ve všech útocích
-20 % budov zničeno při bombardování a taktickém náletu
Pokrok lze zrušit (cena za zrušení = [rozloha země] × 1000$).
Spotřebuje 2$/km2 za kolo.
Svatá válka Členství v AntiOSN
Vládu Fundamentalismus
Hodnost země alespoň Velitel mechů (6)
S 20 000 vojáků +10 % síla armády
Každé kolo vyprodukuje 1 vojáka za každých 40 km2.
Každé kolo je zničeno 0,2 % hospodářských technologií.
Tajemství mozku Lidský genom
Nanotechnologie
T 5 000 000 $ +10 % produkce technologií
Teroristická organizace Členství v AntiOSN Mafie S 10 000 vojáků +100 % síla útoku v teroristických operacích
+50 % síla útoku v loupeživých operacích
Umožní rozvědce používat sabotážní operaci Rozšířit epidemii.
-10 % produkce peněz
Vojenská akademie K- 1 000 technologií Síla zbraní
Za každou další zemi, která pokrok vynalezne, stoupá cena o 2 technologie až do konečné základní ceny 4 000 technologií Síly zbraní.
Umožní změnit schopnost generála už při jeho 50 000 zkušenostech (místo 100 000).
Vojenský stát Kulturní centrum
Pacifismus
S 20 000 vojáků +10 % síla armády
Menší nespokojenost s válčením.
-25 % efekt jednoho bodu hospodářských technologií
-10 % spokojenost

Strom pokroků