5 Vlády

Typ vlády (neboli státní zřízení) rozhodujícím způsobem ovlivňuje hospodářskou produkci země, vojenskou sílu, spokojenost a mnohé další parametry. Na typu vlády záleží způsob jakým budete hrát, co budete produkovat, a jak budete platní v alianci.

5.1 O vládách

Každé zemi vládne nějaká vláda (ve hře jich je 10 typů). Zvláštností je Anarchie, v které každá nová země začíná a většinou v ní zůstává jen první dny věku. Další nestandardní vládou je Utopie, kterou můžete mít až po splnění jistých podmínek. Stejně tak Robokracie je zvláštní státní zřízení, na které je třeba něco splnit. Z toho vyplývá, že typ vlády není trvalý a lze jej změnit kdykoliv revolucí.

Demokracie
Demokracie má výhodu ve spokojeném obyvatelstvu a možnosti velkého efektu technologií (to se projeví, až když technologií máte hodně), což je dobré v pokročilé části hry hlavně pro producenta peněz. Nehodí se příliš na začátek věku a na rozsáhlé války.

Republika
Státní zřízení s vyspělou ekonomikou, která umožňuje efektivní produkci továren, a navíc peněz z měst a obchodních zón. Ve válčení nevyniká.

Technokracie
Má vysokou produkci technologií a velký efekt technologií. Také má nižší cenu pokroků (nepočítá se prestiž a technologické pokroky). Na jinou produkci se příliš nehodí a ve válkách je nejslabší, pokud nemá výraznou technologickou převahu.

Komunismus
Je orientován na produkci vojenských jednotek a energie. Nevýhodou je trochu dražší výroba mechů, nízká spokojenost a malá produkce peněz. Komunistické země mají ale nejlepší špionážní sítě, a tak se živí loupeživými akcemi rozvědky.

Diktatura
Nejlepší bojové zřízení hry, je nedocenitelné pro agresivní výboje, ale zpomaluje růst ekonomiky. Každopádně jsou diktatury vojenskou oporou aliancí a jsou nejlepší v dobývání rozlehlých území.

Fundamentalismus
Skvělý začátek věku: Díky bonusům dokáže rychle vytvořit zástupy obětavých vojáků. Fundametalismus je také silný v teroristických operacích. Technický pokrok ale vázne a s ním i další produkce.

Anarchie
Jako anarchie každá země ve Webgame začíná. Má bonus do kolonizování a nižší spotřeby energie budovami, a proto je na první dny věku výhodná. Hlavní nevýhoda je nízká vojenská produkce a síla armády v útoku.

Feudalismus
Pracovní nasazení je poměrně vysoké a tím země produkuje od všeho trochu. Ale zřízení není dobré ve specializaci na jedno odvětví, což může být příčinou nízké efektivity produkce. Pro slabé země je nedocenitelné to, že není oblíbeným cílem útoků, kvůli nižším ziskům zboží a území.

Utopie
Vysoké pracovní nasazení a žádná korupce znamenají velkou produkci všech druhů zboží. Lidé jsou šťastní a nenechávají se zatáhnout do válek. Lidé jsou na Utopii připraveni až po dlouhé době a to tím rychleji, čím spokojenější jsou.

Robokracie
Vysoká produktivita zvláště továren, ale také elektráren a laboratoří. Roboti nejedí jídlo, ale spotřebovávají obrovské množství energie. Robokracii lze ale nejdříve udělat až 25. den věku. Předpokladem toho je, že ve společnosti žije hodně umělých lidí - androidů. Těch je tím více, čím blíže konci věku jste a čím více technologií máte. Robokracie vzhledem ke společnosti složené výhradně z robotů nemůže mít společenské pokroky. Jedinou výjímkou jsou Bezpečnostní senzory, které lze vynaleznout.5.2 Tabulka silných a slabých stránek

Následující tabulka ukazuje orientační ohodnocení jednotlivých vlastností vlád podle jejich přesných bonusů, které jsou uvedeny až v další tabulce.

Od nejhorší vlastnosti až po nejlepší: - -, -, nic, +, + +, + + +.

"x" u Utopie a Robokracie znázorňuje, že tyto vlastnosti nelze hodnotit.

Vláda Anar Feud Dikt Fund Kom Tech Demo Rep Utop Robo
Produkce 0 + -- -- - + + + ++ +
Vojenská produkce -- + + + + 0 0 + ++ +++
Síla armády - 0 ++ + 0 - + - - +
Rozvědka 0 0 + + ++ 0 - - 0 +
Spokojenost + + - ++ - + ++ + ++ x
Začátek věku + + ++ ++ + + - - x x
Střed věku 0 + + 0 + + + + ++ x
Konec věku - - - -- 0 0 ++ + ++ ++


5.3 Bonusy a postihy vlád

V této tabulce vidíte podrobný popis bonusů k vládám.


Vláda Anarchie Feudalismus
Produkce +20 % více prozkoumaného území.
+20 % jídla z vesnic.
Revoluce z anarchie nic nezničí (ztratíte pouze společenské pokroky).
Mnohem nižší spotřeba energie budovami.
Každé kolo +10 bodů v přibližování se k Utopii.
-25 % produkce továren.
Velká nespokojenost pokud je země rozsáhlá.
+20 % jídla z vesnic.
Pokud je produkčních budov jednoho druhu (továren, kasáren, farem, laboratoří nebo elektráren) do 20 % rozlohy, mají +15 % produkce. Tento bonus postupně klesá až na -5 % při plném zastavění území jedním druhem budov.
Technologie 1 bod hospodářských technologií má efekt jako 1,5 bodu.
Maximum efektu hospodářských technologií je o 10 % nižší.
Válčení Při obraně proti normalním útokům se každých 100 obyvatel brání jako 1 voják.
Pokud má země více než 1,2M prestiže, má v obraně vůči agresorovi bonus do obrany +15 %.
Bez pokroku Ochranné a obchodní organizace nemůže útočit. I s ním má -20 % útok.
Ostatní země mají při úspěšné agresi -20 % zisky území a zboží.
Alianční bonus +2 budovy za kolo +1 % výroba jednotek (vojáků i techniky)
Efekt zábavních středisek Střední Střední
Nechuť k válčení Velká Střední
Vláda Diktatura Fundamentalismus
Produkce +10 % produkce kasáren.
-20 % produkce technologií.
Nemůže dotovat produkci technologií a peněz.
+20 % produkce kasáren.
Paušálně +0,8MWh energie z Elektrárny (na tento bonus nemají vliv technologie).
-20 % cena vojáků na Domácím trhu.
-25 % produkce technologií.
Technologie +50% zvýhodnění maximálního efektu vojenských základen (kromě výzkumu vesmíru).
Vesmír prozkoumává paušálně o něco rychleji než ostatní zřízení.
-25% zvýhodnění maximálního efektu technologií.
Válčení +10 % síla armády.
Může uzavřít 3 útočné spojenectví.
+20 % síla rozvědky v obraně.
Může mít pokrok Fašismus.
-1 náročnost teroristických operací rozvědky.
-25 % žoldy všech jednotek a agentů.
Může mít pokrok Svatá válka.
Alianční bonus +1 % síla armády -3 % žoldy
Efekt zábavních středisek Nízký Vysoký
Nechuť k válčení Malá Téměř žádná
Vláda Komunismus Technokracie
Produkce +15 % produkce továren.
+10 % produkce kasáren.
+20 % produkce energie.
Každé kolo +10 bodů v přibližování se k Utopii.
-25 % produkce peněz.
Výroba mechů stojí 25 dílů jednotek.
+20 % produkce technologií.
Nižší cena pokroků - do náročnosti se nezapočítává prestiž ani technologické pokroky.
-10 % produkce jídla.
Technologie +15% zvýhodnění maximálního efektu hospodářských technologií.
Válčení -40 % cena agentů.
Může uzavřít 3 špionážní spojenectví.
Může vynaleznout pokrok Bezpečnostní senzory.
O polovinu větší produkce raket.
Může vynaleznout pokrok Bezpečnostní senzory.
-10 % síla útoku.
-20 % síla vojáků v obraně i útoku.
Nelze využít efekt aliančního pokroku Vakcinace.
Alianční bonus +3 % síla rozvědky +1 % výroba jídla, energie a technologií.
Efekt zábavních středisek Nízký Střední
Nechuť k válčení Malá Velká
Vláda Demokracie Republika
Produkce Rozsáhlé země nemají takový problém se spokojeností. +20% produkce továren
+20% produkce peněz
Technologie +10% zvýhodnění maximálního efektu hospodářských technologií.
+10% zvýhodnění maximálního efektu vojenských technologií.
Válčení -20 % obrana proti agentům.
Nemůže vyrábět biocidní rakety.
-5 % síla útoku.
-20 % obrana proti agentům.
Nemůže vyrábět biocidní rakety.
Může mít pokrok Fašismus a pokud jej má, pak je nechuť k válčení Malá.
Alianční bonus +1 % maximálního efektu hospodářských technologií. +1 % zisky z daní
Efekt zábavních středisek Vysoký Střední
Nechuť k válčení Velká Střední
Vláda Utopie (nelze hned od začátku) Robokracie (lze až po 25. dni věku)
Produkce +25 % produkce továren, kasáren, energie, jídla a technologií.
+10 % spokojenost.
Výrazně rychlejší kolonizace.
+35 % Produkce továren.
+20 % výroba energie a technologií.
Výroba mechů stojí 19 dílů jednotek.
Armáda a obyvatelé nejedí jídlo.
Může vynaleznout pokrok Bezpečnostní senzory.
-30 % výroba jídla.
-30 % obyvatel.
Mnohem vyšší spotřeba energie budovami.
Bolestnější revoluce (navíc nelze udělat Robokracii přímo z Anarchie).
Nemůže dělat společenské pokroky (výjimku tvoří pokrok Bezpečnostní senzory).
Poloviční efekt aliančního pokroku Automatizace zbrojního průmyslu.
Technologie +20% zvýhodnění maximálního efektu vojenských technologií.
+10% zvýhodnění maximálního efektu hospodářských technologií.
Válčení Může uzavřít 3 obranná spojenectví.
-10 % síla útoku.
Může vyrábět a odpalovat pouze konvenční rakety (demoralizace při odpálení je vyšší než u jiných zřízení).
Neúčinkuje na ně biocidní raketa, demoralizace, prodej drog či epidemie.
+50 % síla rozvědky v obraně.
+20 % síla v útoku i obraně na noční tažení, bombardování a taktický nálet.
Poloviční pokles připravenosti armády při útoku.
Při revoluci na Robokracii všichni generálové zemřou, může sbírat nové generály. Tito generálové sbírají zkušenosti jen poloviční rychlostí. Navíc Robokracie nemůže mít generály Ochránce národa, Nacionalista, Osvoboditel, Populista a Farmář.
-50 % obrana proti Partyzánským útokům.
Alianční bonus +1 % spokojenost +1 % maximalní efekt vojenských technologií
Efekt zábavních středisek Střední Nulový - Stále 100% spokojenost
Nechuť k válčení Velká Nulová


5.4 Revoluce

Revoluce je jediný způsob jak změnit typ vlády, ale každá revoluce znamená občanskou válku, která vás oslabí. Proto, než se rozhodnete pro revoluci, dobře si rozmyslete, jestli vám za to stojí. Zároveň ztratíte revolucí všechny společenské pokroky.

Po revoluci ztratíte:

Výjimku tvoří revoluce z Anarchie, jelikož ta vás stojí vždy pouze společenské pokroky. A jelikož země začínají hru v Anarchii, je první revoluce vždy bezbolestná (s výjimkou rušení všech společenských pokroků, ty se ruší vždy).

Zboží schované na trhu se při revoluci ničí také.

Při revoluci se nastaví výroba raket na konvenční.

Při revoluci z Demokracie na Komunismus se navíc dost sníží spokojenost.

Revoluce na Robokracii je bolestivější, a proto ztratíte mnohem více:

Revoluci můžete udělat za věk kolikrát chcete, ale čím více kol odehrajete od začátku věku, tím více zkušeností ztratí generálové při revoluci. Při odehrání 0 kol → 0 %, při odehrání 2000 kol → 20 %, při odehrání 2300 kol → 23 % nikoliv o 3 %; 3000 kol → 30 %, atd. Zkušenosti neklesají pouze při revoluci z Anarchie.5.5 Utopie a Robokracie

Jak jste blízko k utopii a robokracii vidíte v menu {Vláda} → {Utopie a Robokracie}. Po splnění podmínek vám přibude v menu {Vláda} → {Revoluce} možnost zvolit utopii či robokracii.


Podmínky pro Utopii:

Od jiných se odlišuje hlavně tím, že v ní nemůžete žít ihned od začátku věku. Možnost zvolit revoluci na Utopii je až po dosáhnutí 100 000 "utopistických bodů", což bývá zhruba po půlce věku.

Každé kolo získáte tolik bodů, o kolik je vaše spokojenost vyšší, než 105% (body mohou i klesat, minimum je 0). Body na Utopii lze získávat i za uplynulý čas. Za každé poslání humanitární pomoci je dalších 300 bodů.

Anarchie a Komunismus má navíc každé kolo +10 bodů bonus. Ve výsledku to znamená, že největší šanci na připravení obyvatel na Utopii mají Anarchie, Demokracie (díky vysoké spokojenosti) a Fundamentalismus (taktéž díky vysoké spokojenosti).


Podmínky pro Robokracii:

Robokracie nejde udělat dříve jak 25. den věku a musíte mít alespoň 50% androidů. Androidi mohou přibývat v zemi až po vynalezení pokroku Androidi. Ze začátku je jich jen pár, ale jejich procento roste s uplynulým časem od začátku věku a s hustotou technologií, hlavně hospodářských. Ze začátku je androidů málo, později počet prudce roste.

Nelze udělat Robokracii přímo z Anarchie.

Před přechodem na Robokracii může být výhodné snížení rozlohy (ubouráním území se zvýší hustota technologií na vaší rozloze a tím výrazně stoupne počet androidů v populaci).

To, kolik času zbývá do možnosti stát se robokracií, vidíte v menu {Vláda} → {Revoluce}.5.6 Spokojenost

Spokojenost je faktor ovlivňující mnoho aspektů vaší země. Základní spokojenost země je 90%. Normální průměrná spokojenost je kolem 100%. Přes 120 % už jsou obyvatelé velmi šťastní a pod 80% dosti reptající.

Horní limit spokojenosti je prakticky neomezený, dolní limit je 0 %.


5.6.1 Efekt

Každé 1 % spokojenosti má na vaši zemi nějaký vliv. Podle toho, zda dojde k nárůstu nebo poklesu spokojenosti, se vám zvýší nebo sníží tyto parametry země:

Příklad: Republika má spokojenost 110 %. To je o 10 % nad normálem (nad 100%). Díky vyšší spokojenosti má například o 7,5 % větší produkci peněz a o 5 % větší vojenskou sílu. Pokud ji potom zasáhne biocidní raketa, spokojenost bude dočasně snížena na 88 % a vojenská síla tím klesne oproti předchozímu stavu o 11 %.


5.6.2 Jak ovlivnit spokojenost?

Spokojenost závisí na vládě, počtu zábavních středisek, pokrocích, úrovni generála Populisty, rozloze, aliančních bonusech a na počtu biocidních a nukleárních raket. Dočasně stoupá po odeslání humanitární pomoci, dotací, vojenskou přehlídkou, klesá po vámi vyhlášené válce, po neúspěšné obraně, akcemi rozvědky, odpálení rakety nebo po jejím zásahu. Jednorázově zvýšit nebo snížit spokojenost mohou také události nebo útok (většině vlád po útoku spokojenost klesá, ale některé bojové vlády spokojenost získají).

Jak konkrétně ovlivňují tyto faktory spokojenost:

Pokles spokojenosti Fundamentalistů při útoku je vždy téměř nulový.


5.6.3 Efekt Zábavních středisek

Ve sloupci "Díl rozlohy" je uvedeno, kolik procent rozlohy zaujímají Zábavní střediska. V ostatních sloupcích vidíte, o kolik se vám zlepší spokojenost v závislosti na vašem státním zřízení. Nejlepší efekt Zábavních středisek mají Fundamentalismus a Demokracie. Pokud stavíte jen několik procent Zábavních středisek, roste spokojenost rychle, později už jen neznatelně.

U Robokracie Zabavní střediska nemají vliv, spokojenost je totiž konstantně 100%.

Díl rozlohy
Demo, Fund
(vysoký efekt)
Rep, Feud, Anar, Utop, Tech
(střední efekt)
Kom, Dikt
(nízký efekt)
0%
0,0
0,0
0,0
2%
5,6
4,4
3,3
4%
10,3
8,2
6,0
6%
14,2
11,3
8,3
8%
17,5
13,9
10,3
10%
20,2
16,0
11,9
14%
24,4
19,3
14,3
22%
29,3
23,3
17,2
30%
31,7
25,2
18,7