3 Lidé a zboží

Pod pojmem zboží se ve hře Webgame rozumí čtyři hlavní zdroje: peníze, jídlo, energie a technologie. První tři suroviny jsou potřeba pro chod vaší země a bez nich nemůže fungovat vaše ekonomika. Zároveň se toto zboží ničí při revoluci (kromě revoluce z Anarchie).

Výjimkou je vláda Robokracie, která nepotřebuje jídlo. Místo jídla spotřebovává energii.

3.1 Lidé

Lidé žijí na každém km2 naší země, bez ohledu na to, zda je území zastavěno budovami nebo není. Na 1 km2 tedy žije 350 lidí. Výjimkou jsou Města, kde žije 3× více lidí (3 × 350 lidí), a Vesnice, kde žije 2× více lidí (2 × 350 lidí).

Počet obyvatel také ovlivňují příznivě technologie Hustoty zalidnění (zvýší počet obyvatel např. na 140 %). Na počet lidí mají vliv i vlády (Robokracie).

Lidé se rodí postupně, a proto maximálního zalidnění dosáhnete až časem. To, jak rychle lidé přibývají, závisí na porodnosti (čím vyšší spokojenost, tím vyšší porodnost a rychlejší přiblížení k maximálnímu počtu obyvatel).

Důležitá fakta o lidech:

V Anarchii se rovněž každých 100 obyvatel brání jako 1 voják při normálních útocích.3.2 Peníze

Jak bylo řečeno, peníze produkují lidé. Velikost příjmu v $ za kolo se vypočítá jako počet lidí násobený příjmem na obyvatele.

Na 1 km2 žije 350 lidí, kde každý vydělá 0,0125$. Příjem na 1 km2 tedy bez bonusů bude 4,4$ = 350 × 0,0125$

Velikost příjmů obyvatel také ovlivňují příznivě technologie Obchod (těmi lze zvýšit příjem např. na 160 %), Obchodní zóny. Dále má na příjem vliv spokojenost obyvatel, vláda (Republika +20 % a Komunismus -25 % příjmy), alianční bonusy a také pokroky (Nejvyšší budova světa, Cenzura). Dotací příjmů lze ještě výnos zvednout o 15 % (vláda Diktatura nemůže dotovat příjmy). Pokud jste bezalianční země s rozlohou nad 14.999 km2, máte dvojnásobné žoldy, což se projeví velkým poklesem příjmů.

Dalším zdrojem peněz může být prodej zboží na Domácím trhu (to se většinou tolik nevyplácí) nebo na Světovém trhu.

Peníze jsou potřeba zejména na stavění budov, žoldy armádě, nákup na Domácím a Světovém trhu a na vynalézání pokroků. V případě některých pokroků jsou peníze potřeba i na jejich provoz (Hraniční pevnosti, Protiletecká obrana).

Maximum peněz, které můžete vlastnit, je 4 294 967 295$ (více už vám peníze přibývat nebudou).3.3 Jídlo

Jídlo produkují Vesnice (1,5t za kolo) a Farmy (2t za kolo). Jejich produktivitu ovlivňují technologie Zemědělství (zvýší produkci jídla např. na 150 %). Produkce je také závislá na vaší vládě (např. Robokracie -30 % a Utopie +25 % výroba jídla), aliančních bonusech a na generálovi (generál Farmář +2 % produkce jídla za úroveň). Dotací lze ještě výnos jídla zvednout o 10 %.

Spotřeba jídla je následující:

Maximum jídla, které můžete vlastnit, je 4 294 967 295t (více už vám jídlo přibývat nebude).3.4 Energie

Energie se vyrábí v Elektrárnách (2MWh). Jejich produktivitu ovlivňují technologie technologie Energetika. Produkce je také závislá na vaší vládě (např. Robokracie +20 % produkce energie) a aliančních bonusech. Dotací lze ještě výrobu energie zvednout o 10 %.

Spotřeba energie:

V Robokracii se spotřebovává energie místo jídla (lidé, jednotky). Anarchie má menší spotřebu energie budovami.

Maximum energie, které můžete vlastnit, je 4 294 967 295MWh (více už vám energie přibývat nebude).