6 Válčení

6.1 Vojenské jednotky

6.1.1 Obecně

Armádu tvoří celkem 6 druhů jednotek. Tři druhy jednotek jsou univerzální a jsou použitelné do útoku i obrany: vojáci, tanky a mechové. Jednotka vhodná pouze pro obranu je bunkr (nemůže útočit). Naopak stíhačka je pouze pro útočení (brání pouze při bombardování Vaší země a při taktickém náletu). Speciální jednotkou je pak agent.

Důležité je, nemít celou armádu složenou pouze z jednoho druhu jednotek. V taktických útocích Vás totiž absence některého druhu jednotek může hodně mrzet. Nedostatek stíhaček nepřítel využije k bombardování, nedostatek vojáků k ničení bunkrů nebo partyzánským akcím, chybějící tanky zavdají příčinu k útokům na týl a pokud nedisponujete mechy, napochodují k Vám geometricky přesně srovnané šiky bojových robotů a budou s nevinným kamenným výrazem na svých kovových hlavách ničit jednotky. Drobné uklidnění pro perfekcionisty - dokonalá obrana neexistuje :-)

 

Název Útočné / obranné
číslo
Popis
Vojáci 1/1 Na první pohled nejzaostalejší jednotka. Má ovšem své výhody oproti ostatním jednotkám, zvláště na začátku věku. Kasárny totiž vojáky trénují bez ohledu na technologickou vyspělost země, a tak produkují vyšší vojenskou sílu, než továrny bez technologií Automatizace továren. Početná armáda vojáků spotřebovává hodně jídla.
Tanky 6/4 Většinou se užívají jen jako rezerva proti útokům na týl. Jsou ale vhodné pro útok i obranu a navíc s nimi lze podnikat útoky na týl nepřítele a snižovat tím velmi jeho připravenost.
Stíhačky 6/0 Na silný útok dobré, leč nebrání (brání pouze proti bombardování a taktickému náletu). Lze s nimi ale dobře oslabovat protivníka. Stíhačky je možné ničit pomocí teroristické akce rozvědky Sabotovat letiště.
Bunkry 0/6 Velký počet bunkrů zajišťuje silnou obranu. O tu ale můžete snadno přijít, pokud bunkry nechráníte přiměřeným počtem vojákům. Ten, kdo má hodně bunkrů a žádné vojáky, může díky taktickému útoku vniknutí do bunkrů snadno o pracně získanou obranu přijít. Výhodou je, že když útočíte nebo pomáháte v útoku spojenci, nepřijdete o žádné bunkry (bunkry se útoku neúčastní).
Mechové 2/3 Jsou výjimkou v tom, že je nemůžete kupovat na domácím trhu a vyrábět hned od začátku věku, ale až po vynalezení pokroku produkce mechů (menu Technologie - Pokrok). Další jejich vlastností je, že díky autoopravě mají o 20% menší ztráty v bojích. Mechové (bojoví roboti) nespotřebovávají jídlo, ale energii. Mechy lze ničit pomocí akce rozvědky nabourat ovládání mechů. Mechové obránce při nočním tažení částečně brání jednotky proti zničení i při neúspěšné obraně. K obraně všech ostatních jednotek stačí mít v mechách 1/2 prestiže armády. Krytých jednotek umírá pak jen polovina.
Agent Rozvědka Slouží k provádění operací rozvědky. Agenty lze získat pouze na domácím trhu pokud jste již opustili protekci. Několik málo jich lze také získat v rámci veteránského bonusu za 8. hodnost (Kapitán gardy)

 

6.1.2 Přehled a žoldy jednotek

Každé jednotce musíte každé kolo platit žold. To znamená, že v každém kole se Vám odečte z Vaší státní pokladny část peněz. Kromě žoldů také každá jednotka spotřebuje 0,005 t jídla. Výjimku tvoří mechové, kteří spotřebovávají energii místo jídla. Poslední zvláštností je vláda Robokracie, kde jednotky nejí jídlo, ale spotřebovávají místo něj energii.
Navíc pokud máte velkou prestiž, rostou žoldy na jednu jednotku.

Např. při 1 M prestiže má země o pětinu vyšší žoldy na jednotku, při 2 M prestiže o dvě pětiny atd.

Žoldy je možné také snižovat generálem Ekonomem a veteránským bonusem za 12 hodnost. Nižší žoldy jednotek jsou také ve Fundamentalismu. Naopak o 100% vyšší žoldy má bezalianční země nad 4999 km2

 

Jednotka Prestiž
za jednotku
Jednotku vyrábíCena na
dom. trhu
Žold
Voják (1/1) 1 3,3 kasáren 135$ (111$) 0,0045$
Tank (6/4) 5 24 továren 800$ 0,315$
Stíhačka (6/0) 3,5 18 továren 550$ 0,24$
Bunkr (0/6) 3,5 18 továren 600$ 0,2625$
Mech* (2/3) 2,7 21 (25/19) továren 500$ 0,15$
Agent 15 domácí trh 5000$ 3,75$

 

* Základní cena mechů je 21 dílů (u komunismu 25 dílů, u robokracie 19 dílů).Navíc na produkci mechů má technologie Automatizace továren dvojnásobný vliv. Např. Automatizace s efektem 180% zdvihne produkci všech jednotek o +80% ale mechů dokonce o 2*80%= +160%.

Cenu jednotek na domácím trhu lze snížit technologiemi cena na domácím trhu a efektem vojenských základen. Jediná jednotka, na kterou nemá vliv tato technologie je voják. Ti jsou navíc levnější ve fundamentalismu (jen 111$).


6.1.3 Jak lze získat jednotky

Jednotky se často získávají vlastní výrobou. Pro některá státní zřízení ale může být výroba neefektivní, proto je musí nakupovat na trhu. Tím ale Vaše armáda ztrácí zkušenosti vinou příchodu "zelenáčů". Tento problém odpadá při získání jednotek událostí nebo přijmutím hospodářské pomoci.

Vojáky produkují kasárny. Produkce v kasárnách není ovlivněna technologiemi, ale závisí, stejně jako veškerá válečná produkce, na zkušenosti Vaší armády. Ta se do produkčního bonusu promítne s polovičním efektem. To znamená, že pokud máte -20% zkušeností armády je bonus k produkci kasáren -10 %, při efektu zkušeností +10 % je bonus k produkci kasáren +5 %.

Velký vliv může mít také generál Zbrojař. Další ovlivňující faktor je státní zřízení. Fundamentalismus, Diktatura, Komunismus a Feudalismus mají totiž bonus na produkci v kasárnách. Pokud navíc máte u Fundamentalismu pokrok Svatá válka, produkuje vám každých 40 km2 jednoho vojáka.

Tyto jednotky vyrábí továrny (poměr produkce si nastavíte v menu Dotace - Továrny). Výroba v továrnách je závislá na technologiích Automatizace továren. Pokud navíc vlastníte pokrok Nanotechnologie, bude díky němu možné zvýšit výrobu v továrnách a navíc Vámi vyráběné stroje budou dokonalejší a jejich ztráty v bojích budou nižší. I výroba v továrnách je ovlivněna zkušeností armády. Platí, stejně jako u kasáren, že každé 2% bonusu zkušeností znamenají 1% bonusu produkce v továrnách a že výrobu ovlivňuje generál Zbrojař.

Také vlády mají bonus na továrny a sice Komunismus, Feudalismus, Republika,Robokracie. Aby ale továrny produkovaly větší vojenskou sílu než kasárny, potřebujete vlastnit technologie Automatizace továren. Mechy můžete produkovat až po vynalezení pokroku Produkce mechů.


Všechny druhy jednotek můžete koupit na domácím trhu. Počet jednotek je ale kapacitně omezen a po vykoupení domácího trhu přibývají na trh jednotky pomale každé kolo. Nákup na domácím trhu bývá ale výhodnější než na trhu světovém Pokud není značně vykoupen) a navíc je domácí trh jediné místo kde lze pořídit agenty.

Pokud nemáte pokrok Produkce mechů, nemůžete na Vašem domácím trhu mechy nakupovat a pokud jste v protekci tak nelze nakupovat agenty.

Všechny druhy jednotek (krom agentů) můžete koupit na Světovém trhu, na který mohou posílat zboží všechny země, které již nejsou v protekci. Občas tam ceny mohou být příznivější než na domácím trhu.

Další způsob získání je hospodářská pomoc (menu Dotace - Hospodářská pomoc) od spřízněné země. Hospodářskou pomoc si mohou posílat jen členové jedné aliance, členové paktu aliancí nebo spojenci, hospodářskou pomoc lze poslat pouze zemi, která má nižší prestiž než země odesílatele. Při tomto druhu získání jednotek se nesnižuje celková zkušenost armády zařazením nezkušených jednotek.


Poslední způsob získání jednotek je událostí, kde je možné získat navíc nějaké vojáky v rámci mobilizace Vaší země.

 


6.2 Vojenské útoky

Všechny vojenské útoky se dají rozdělit do dvou hlavních kategorií - na normální a taktické. Taktickými útoky oslabujete nepřítele a normálními zabíráte území a zboží za účelem vlastního obohacení. Útoky jsou také důležité pro zisk zkušeností.

Útočit armádou lze pouze na země v rozsahu trojnásobku naší prestiže (3x prestižnější nebo 3x méně prestižní).

 

Síla jednotek ve všech útocích je ovlivněna technologií Síla zbraní, připraveností, spokojeností, pokroky, generály a zkušenostmi. Proto může někdy i malá, ale dobře připravená a vybavená armáda uspět proti několikanásobné přesile. Pokud chce útočník uspět v útoku, musí mít sílu o trochu vyšší než obránce. Jeden tank logicky k vítězství nestačí, i když obránce nemá žádný. Ztráty jednotek ve všech typech útoků i v obraně mohou být sníženy o 20% pokrokem Nanotechnologie.

 

6.2.1 Normální útoky

Do této skupiny patří konkrétně útoky dobyvačný, loupeživý, vyhlazovací. Společně se spojenci v nich útočí a brání celá Vaše armáda. Přehled pomoci od spojenců pro normální typy útoků vidíte v menu Válka - Spojenci.

Běžný útok trvá 2 kola. Je-li poslán útok totální, pak trvá kola 4 a jeho síla je ještě o 20% vyšší. Zároveň znamená pro Vás ale o polovinu vyšší ztráty a dvojnásobný pokles připravenosti.

V normálních útocích s procentuálním zastoupením jednotky v armádě také lineárně roste určitý bonus až do uvedeného maxima jak ukazuje tabulka.

JednotkaZastoupeníBonus
Vojáci 0% - 80% Získáte +0% až +15% peněz a technologií
Tanky 0% - 40% Získáte +0% až +15% území
Stíhačky 0% - 40% Ztráty nepřítele +0% až +15%
Mechy 0% - 80% Vaše ztráty -0% až -15%

 

Příklad: Máte 100 000 vojáků (50% armády tvoří vojáci = +9% kořist), 40 000 tanků (20% tanků = +7,5% dobyto), 20 000 stíhaček (10% stíhaček = +3,8% zničeno nepřátel) a 40 000 mechů (20% mechů = -3,8% naše ztráty).

 

Název Útočí jednotky Brání jednotky Podmínka úspěchu Zisk při úspěchu Ztráty jednotek
Dobyvačný Všechny kromě bunkrů Všechny kromě stíhaček Síla útoku + útočných spojenců
je větší
než síla obránce + obranných spojenců
2-16% území
1-8% budov a zboží.
Malá část obyvatel přejde na Vaši stranu.
Dostanete malou peněžní kořist z dobytého území.
3-9% všech jednotek.
O 25% menší ztráty jednotek obránce.
Ztráty obránce klesají pokud je na něj více útoků v řadě.
Loupeživý 1-8% území
2-16% zboží
Vyhlazovací Ničí 2-12% budov a 2-12% ruin*, ničí hodně zboží. Zabíjí obyvatele.
Ničí 10% zboží na trhu (s pokrokem až 20%).

* Při útocích mimo válku a v rámci Právě vyhlášené války ničí o 25% budov méně

Když je při normálním útoku počet stíhaček vyšší, než ostatních jednotek, jsou zisky nižší. Pokud pošlete jen stíhačky, nejsou zisky žádné.

Po úspěšném normálním útoku přejde menší část obyvatel na Vaši stranu. Navíc dostanete malou peněžní kořist ze zbořených budov.

 

6.2.2 Taktické útoky

Mezi tyto útoky se počítá partyzánský útok, vniknutí do bunkrů, útok na týl, bombardování měst, taktický nálet a noční tažení. Během útoku útočí vždy jen jeden druh jednotek, brání také jeden druh (pouze u bombardování a taktického náletu brání stíhačky i bunkry, u partyzánského útoku brání společně s vojáky agenti). V taktických útocích nepomáhají spojenci. V taktických útocích má každá jednotka útok i obranu 1/1. Výjímkou jsou bunkry bránící při bombardování nebo taktickém náletu a vojáci v obraně proti partyzánům. Pro samotný úspěch útoku ale nestačí mít o např. tank více než nepřítel, neboť existuje minimální obrana. Proto může být útok neúspěšný, i když nepřítel nemá žádný tank a Vy zautočíte s 200.

 

Název Útočí jednotky Brání jednotky Podmínka úspěchu Zisk při úspěchu Ztráty jednotek
Partyzánský Vojáci Vojáci a agenti Síla útoku je o něco větší než obrana za agenty* + 2/3 síly obrany vojáků Připravenost obránce klesá až o 5% (na min. 77%), zničí 0,4-9% agentů, 6-16% energie Vojáci na obou stranách
Vniknout do bunkrů Vojáci Vojáci Síla útoku je o něco větší než síla obrany Čím více přečíslí útočící vojáci bránící, tím více zničí bunkrů Až 25% vojáků útočníka
Zaútočit na týl Tanky Tanky Síla útočníka je o něco vyšší než síla obránce Připravenost obránce klesá až o 9% (na min.68%) Až 10% tanků útočníka, obránce jen polovinu
Bombardovat města Stíhačky Stíhačky a bunkry Síla útoku je o něco větší než síla stíhaček + 1/2 síly bunkrů obrany 4% budov**, pokud je vítězství částečné tak jen 2%, vybombenost v poměru 60% ruin/40% nezast. území, 10% obyvatel, pokles spokojenosti až o 10% (na min. 60%) Až 15% stíhaček útočník, obránce méně stíhaček i bunkrů
Taktický nálet
Stíhačky Stíhačky a bunkry Síla útoku je o něco větší než síla stíhaček + 1/2 síly bunkrů obrany Zničí až 10% voj. základen do ruin, při částečném vítězství zbouráno o polovinu méně základen. Pokles spokojenosti o polovinu menší, než při bombardování měst (na min. 60%). Až 15% stíhaček útočník, obránce méně stíhaček i bunkrů
Noční tažení Mechové Mechové Síla útočníka je o něco vyšší než síla obránce Čím více přečíslí útočící mechové bránící, tím více zničí vojáků, tanků, stíhaček. Zničí až 12% voj. základen do ruin. Až 15%*** mechů útočníka, 7%*** mechů obránce

* První třetinu věku mají agenti na obranu proti partyzánskému útoku téměř nulový vliv a až později jejich vliv mírně roste. Přibližně poslední týden věku už může mít počet agentů výraznější vliv, kdy u top5 zemí dokáže jeden agent bránit svoji zemi jako necelá jedna desítka vojáků. U ostatních zemí je to přibližně o polovinu méně.

** Při útocích mimo válku a v rámci Právě vyhlášené války ničí o 25% budov méně

*** Při extrémním rozdílu mezi bonusem útočníka a obránce i více

 

6.2.3 Zisky a ztráty v útocích

 

Větších zisků území, budov a zboží dosáhnete: Menších zisků území, budov a zboží dosáhnete:

Bonus za generála Dobyvatele a pokrok Fašismus se násobí Tak i Hraniční pevnosti, 13. hodnost Kápo, postih u Feudalismu

(Příklad: 1,20(fašismus) *1,40(dobyvatel) * 0,8(feudalismus) * 0,8 (hraniční pevnosti)* 1,25(kápo) = 34,4%).

 

Větších ztrát budete mít:


Zisky při vyhlášení války:

Sesvačenost:

Tzv. "sesvačenost" poznáte přesně v menu Najít zem (po zadání čísla nekteré země). Přibližně ji lze poznat i podle barvy v menu Žebříček (zelený - maximální zisk, žlutý - menší, červený - minimální). Pohybuje se v rozmezí 0% - 100% a každý úspěšný normální útok, který projde obranou, zvyšuje sesvačenost země (max. o 20% za jeden útok). Každý neúspěšný normální také mírně zvýší sesvačenost. Sesvačenost se ztrácí s odehráváním kol (1kolo je -1% sesvačenosti) nebo s uplynulým časem (-1% za 2h). Sesvačenost nemá vliv na zkušenosti při taktických útocích.

 

6.2.4 Síla armády

Základní síla armády v normálním útoku/obraně je dána součtem základních útočných/obranných čísel všech jednotek. V taktickém útoku/obraně mají jednotky útočné i obranné číslo 1/1. Základní síla může být zvýšena bonusy anebo snížena postihy např. o 100% (tedy na dvojnásobek). Většinu těchto bonusů a postihů vidíte na stránce Válka - Útoky.

(Příklad: Útočím dobyvačným útokem s 5000 vojáky, 400 stíhačkami a 600 tanky. Základní síla útoku je 5000*1+400*6+600*6=11 000.

Dále mám bonus +54%. Celkový útok i s bonusy tedy bude 11 000*1,54=16 940).

 

Síla armády je ovlivněna následujícími vlastnostmi :

 

Vlastnost Minimální bonus Max. základní bonus Podrobnější popis
Technologie Síla zbraní
+0%
+40% (+65%)*
Jedním ze základních faktorů ovlivňujících Vaši sílu jsou technologie Síla zbraní. Stejně jako všechny vojenské technologie jsou ovlivněny vojenskými základnami. Stejně tak je maximální efekt ovlivněn zřízením a pokroky, které ovlivňují efekt technologií.
Vojenské základny
+0%
+20% (+37,5%)*

Čím větší část území vojenské základny zabírají, tím více účinkují (mají vyšší efekt). Fundamentalismus a Robokracie mají +50% zvýhodnění od základen.

Připravenost armády
-60%
+0%

Připravenost armády je snad nejdůležitější složka ovlivňující sílu Vaší armády. Klesá vždy bezprostředně po Vašem vojenském útoku. Zde záleží na typu útoku (nejvíce totálním útokem, nejméně taktickými útoky) a na počtu vyslaných jednotek (čím větší část útočí, tím více klesá). Naopak roste při odehrávání každé kolo o 1-6% až na své maximum (100%). Také pokud Vás někdo dobyje normálním útokem, zvýší se Vaše připravenost o +10%. Připravenost Vám může být nepřítelem snižována taktickými útoky, rozvědkou a raketami.

Spokojenost
-50%
+40%**
Při 100% spokojenosti je efekt zvýšení síly útoku nulový, s rostoucí (a klesající) spokojeností pak roste (a klesá) síla útoku. 1% spokojenosti zvýší sílu armády o +0,5%, pouze u Diktatury a Komunismu je to o +0,25%.
Zkušenost armády
-20%
+45%**
Sílu armády ovlivní její zkušenosti. Čím zkušenější armáda je, tím lépe v bojích obstojí. Zkušenosti armády získáváte v úspěšných i neúspěšných bojích, obraně i útoků, při výpomoci spojencům, dotováním zkušeností a při události. Ve vyhlášené válce je zisk zkušeností vyšší. Zkušenosti klesají při výrobě nových jednotek (nováčků) a zrovna tak při jejich nákupu na trzích (při nákupu je pokles vyšší než při výrobě).
Generálové
0
různý

Aby generál přispíval do útoku, musí být aktivní pro útok, aby přispíval do obrany, musí být aktivní v obraně. To, kde je generál aktivní, navolíte v Válka - Generálové.

Pokroky
-
+

Pokroky mohou přímo nebo nepřímo ovlivňovat sílu.

Přímo se jedná o následující pokroky:

Pacifismus -> + 15% obrana, -20% útok, +10% spokojenosti

Fašismus -> + 10% útok

Vojenský stát -> + 10% útok i obrana

Svatá válka -> +10% obrana, +10% útok

Družice -> +5% síla armády

Hraniční pevnosti -> +10% obrana

Kulturní centrum -> -10% útok, +10% spokojenost

Protiletecká obrana -> Dvojnásobná obrana bunkrů proti bombardování a taktickému náletu

Bezpečnostní senzory -> + 50% obrana proti partyzánským útokům

Nepřímo se jedná o následující pokroky :

Ochranná a obchodní organizace -> +5% spokojenosti

Androidi -> +10% efekt technologií, tedy i maxima síly zbraní, naopak snižuje o 5% spokojenost

Lidský genom -> +10% spokojenosti

Plazmové zbraně -> maximální efekt technologií Síly zbraní se zvýší na 150% a +25% zvýhodnění od základen

Vláda
-
+

Některá zřízení mají bonus na útok, obranu či taktické útoky.

Diktatura: +10% obrana, +10% útok

Komunismus -> + 10% útok

Anarchie: - 20 % útok (pro útok je nutný pokrok Ochranná a obchodní organizace), při obraně se každých 100 obyvatel brání jako 1 voják

Utopie: - 20% útok

Technokracie: -10% útok, -20% síla vojáků

Robokracie: -50% obrana proti partyzánským útokům, +25% noční tažení a bombardování

Republika: - 10% útok

Frakce
-
+

Některé frakce mají bonus na útok, obranu.

USA [U@]: +5% útok

Rusko [R@]: +5% obrana

Cybernet [N@]: -50% útok, -10% obrana

Veteránské bonusy   + Za 6. hodnost (Velitel mechů) je +10% obrana proti nočnímu tažení
Za 14. hodnost (Nepřítel populace) je +10% síla armády
Ostatní - +0% Dále Vaši zemi ovlivňují postihy jako je flastr, přeběhlík, rozvojová země a bezalianční země nad 4999km2.

* Pouze s pokrokem Plazmové zbraně.

** Maximální efekt označený je teoreticky neomezený(v praxi ho ale skoro nikdo nepřekročí).

 

6.2.5 Efekt Vojenských základen

Počet základen v zemi výrazně ovlivňuje vojenské oblasti, neboť zlepšuje efekt všech vojenských technologií. Efekt závisí na jejich poměru k celkové rozloze (pro většinu zemí je nejlepší mít 6% - 12% rozlohy vojenských základen). Díky zlepšujícímu efektu je dobré své základny chránit a nepřátelské ničit. Ničit je lze pomocí nočních tažení, taktických náletů nebo konvenční raketou, naopak chránit je můžete pokrokem Opevněné vojenské základny. Přibližné zlepšení uvádí tato tabulka:

 

Základny tvoří
% rozlohy
Síla zbraní Cena
na dom. trhu
Produkce
raket
Protiraketová
obrana (SDI)
Síla
rozvědky
0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2 3,9% -1,2% 0,2% 5,9% 4,9%
4 7,1% -2,1% 0,3% 10,7% 8,9%
6 9,7% -2,9% 0,4% 14,5% 12,1%
8 11,7% -3,5% 0,4% 17,6% 14,6%
10 13,3% -4,0% 0,5% 20,0% 16,7%
12 14,7% -4,4% 0,5% 22,0% 18,3%
16 16,6% -5,0% 0,6% 24,8% 20,7%
25 18,7% -5,6% 0,7% 28,1% 23,4%

Efekt základen mají větší Fundamentalismus (o 1/2 větší), Robokracie ( 1,5x větší) a země s pokrokem Plazmové zbraně (o 1/4 větší). To znamená, že například u Fundamentalizmu zvýší Sílu zbraní až o 30% místo normálních 20%.

 

6.2.6 Zkušenost armády

Výrazně ovlivňuje sílu armády. Bonus v praxi nabývá hodnot od -20% až do +45% (ale většinou je mezi 0% a +25%). Bonus nepřítele za zkušenost se dá zjistit infiltrací generálního štábu.

Zkušenosti armády obránce mají vliv na počet zničených mechů/stíhaček/techů v sabotážních operacích rozvědky.

Příklad: Bonus za 150k zkušeností armády v menu válka je 28,5% Díky tomu při sabotážích přijde obránce o 14,25% méně mechů/stíhaček/technologií.

Zkušenosti armády lze získat:

 

Více zkušeností armády získáte:


Ztráty zkušeností:

Pokud nakoupíte na světovém nebo domácím trhu jednotky, nemají žádné zkušenosti s bojem ve Vaší armádě. Proto sníží zkušenost armády. Stejně tak Vámi nově vyrobené jednotky. Ty si ale děláte pro Vaši armádu na míru, a proto snižují zkušenost méně, než cizí koupené jednotky.

Zkušenosti také ztratíte při odchodu z aliance a sice přesně 1/3 Vašich zkušeností armády.

Zkušenosti ztratíte také za systémem zrušené Fake war ( 2. FW znamená ztrátu 2% zkušeností armády, země i generálů, 3. 4%, 4. 6%...)

Posláním jednotek hospodářskou pomocí neklesají zkušenosti armády. Vojáci za svatou válku a cyborgové neubírají zkušenosti armády.

 


6.3 Generálové

Generálové jsou výjimeční jedinci, vůdci, myslitelé a fanatikové. Podle svých zkušeností a schopností zlepšují vlastnost armády, rozvědky nebo fungování ekonomiky.

6.3.1 Získání

Získání generála je věc čistě náhodná a může přijít v útoku i obraně. Vaši přátelé už jich mají několik a Vy stále nic. Proto je dobré vědět, co tuto pravděpodobnost příchodu o něco zvýší, ale i přesto je to stále velký kus náhody!

Takže čím více zkušeností útokem získáte, tím je pravděpodobnost příchodu vyšší. Dále čím máte více generálů, tím je šance, že se objeví další menší. Proto je dobré ty nepotřebné propustit. Během první vyhlášené války by se měl při dostatečném počtu útoků minimálně jeden objevit. Navíc pokud máte hodně zkušeností armády (v desetitisících), je šance na příchod velmi vysoká, pokud dosud nemáte žádného generála.

Maximálně můžete mít 3 generály, jestliže máte pokrok Vojenská akademie, můžete mít až 4 generály.S 15. hodností až 4 generály.

Produkční (E) generálové Zbrojař a Technolog budou moci do země přijít, jen bude-li mít minimálně 15% produkčních budov.

Technolog může přijít, jedině když v zemi bude minimálně 15% laboratoří.

Zbrojař může přijít, jedině když v zemi bude minimálně 15% továren a kasáren (dohromady).

Státní zřízení Robokracie nemůže mít generály Ochránce národa, Nacionalista, Osvoboditel a samozřejmě Populista a Farmář.

6.3.2 Schopnosti a úrovně generála

Nový generál je na 1. úrovni a má vždy 1 náhodnou schopnost. Když se účastní bitvy (v obraně či útoku, ale ne při pomoci spojencům) získává stejné zkušenosti, jako získá armáda. Díky tomu se může naučit druhou schopnost. Pravděpodobnost opět závisí na zkušenostech, které v boji získal. Druhá schopnost nemůže být nikdy stejná jako první, ale mohou se podporovat. Generál také může získávat zkušenosti pomocí dotace, která zvyšuje zkušenosti generálovi (menu Dotace), který je právě aktivní pro útok. Zkušeností není nijak mnoho a závisí na zkušenostech armády a země. Při získávání zkušeností tímto způsobem nemůže generál dostat druhou schopnost.

Například generál se schopností Nacionalista a schopností Osvoboditel bude přidávat při útoku na silnější zemi 1,03*1,04=1,0712 (tzn. +7,1% síly za každou úroveň). Pokud generál dosáhne úrovně 100 000 zkušeností, můžete jednu jeho schopnost změnit. Změna schopnosti ho ale bude stát ztrátu 3/4 zkušeností (to je pokles asi o 2 úrovně). S pokrokem Vojenská Akademie můžete druhou schopnost změnit již na úrovni 50 000 zkušeností.

Bonusy u generálů se nesčítají ale násobí - např. generál na 5. úrovni Osvoboditel(+20%) a Stratég (+25%) dává k taktickým útokům 1,20*1,25=1,5 => +50% bonus.

 

Získané zkušenosti určují jeho úroveň:

ÚroveňZkušenosti
generála
10
2 5 000
3 10 000
4 20 000
5 500 000
6 100 000
7 200 000
8 400 000
9 800 000
10 1 600 000
11 2 500 000
12 3 500 000
13 4 600 000
14 5 800 000
15 7 100 000
16 8 500 000

 

6.3.3 Typy generálů

Základních typů generálů je 5 - ekonomičtí, útoční, obranní, útočně-obranní a obranně-ekonomičtí. Jejich schopnosti se pak dle toho dají použít buď pouze v útoku (v tabulce označeny U), nebo jen v obraně (O) v obojím (UO) nebo v ekonomice (E).

Máte-li více generálů, může vést armádu při útoku nebo obraně země v jednom okamžiku pouze jeden. V menu Válka - Generálové zvolíte aktivní generály pro útok a obranu. Pak generálové aktivní v útoku budou dostávat zkušenosti útočením a aktivní v obraně získají zkušenosti bráněním. Výjimku tvoří ekonomičtí generálové (E). Ti pracují vždy, aniž by byli aktivní v obraně nebo útoku, ale zkušenosti mohou získat jen jako ostatní - pouze v boji. Navíc pokud mají dva ekonomičtí (E) generálové stejnou schopnost, pomůže vám jen ten se silnější schopností. Bonusy se tedy nesčítají.

Například pro útok Nacionalistu a pro obranu Vlastence, tak abyste správně využili jejich bonusy. Vlastenec v útoku by sám dostával zkušenosti, ale armádě by jinak nebyl prospěšný.

Máte-li dva generály Zbrojaře na 3. a druhého na 5. úrovni, získáváte bonus pouze z generála na 5. úrovni. Ten nezískává žádné zkušenosti pokud není aktivní ani v obraně ani útoku, ale přesto zlepšuje ekonomiku Vaší země.

 

Shrnutí:

Schopnost (U) funguje, jen pokud útočíte a je tento generál vybrán pro útok. Obranný (O) jen pokud se bráníte a je tento generál vybrán pro obranu. Schopnost (E) funguje vždy, ale zkušenosti získá pouze v boji nebo dotováním zkušeností generála.

 

SchopnostBonus za každou úroveňTypMaximální efekt
Nacionalista +3% síla útoku U +48% útok
Vlastenec +4% síla obrany O +64% obrana
Osvoboditel +4% síla útoku proti prestižnějším zemím U +64% útok
Stratég +5% síla v taktických útocích UO +80% síly v taktických útocích
Ochránce národa  +5% obrana v taktických útocích
ruší úplně efekt útočícího nepřátelského Osvoboditele (pokud není na nižším levelu než Osvoboditel)
O +80% taktická obrana
Špion +5% síla rozvědky
-10% ztráty agentů při akcích rozvědky
-5% ztráty agentů při partyzánech
+10% obrana rozvědky proti teroristickým akcí
E +80% síla rozvědky
-100% ztráty agentů při akcích rozvědky
-90% ztráty agentů při partyzánech
+100% protiteroristická obrana
Ekonom -5% výdaje za žoldy E -80% výdaje za žoldy
Populista +2% spokojenost E +32% spokojenost
Stavitel +5 stavěných budov za kolo
-5% cena budov
+5% kolonizace
E +80 postavěných budov za kolo
-80% cena budov
+80% kolonizace
Zbrojař +2% produkce jednotek a vojáků
+2% produkce raket
E +32% produkce jednotek a vojáků
+32% produkce raket
Dobyvatel +5% dobytého území a zboží (v dobyvačném, loupeživém a vyhlazovacím útoku)* U +80% dobytého území a zboží
Technolog +2% produkce technologií E +32% technologií

* Bonus na zisk území a zboží u generála Dobyvatele je aktivní pouze při útocích ve válce (i právě vyhlášené), útocích na přeběhlíka a v rámci BN odvety.

 

Změna schopností generálů:

Můžete změnit schopnost generála na libovolnou (kromě té, kterou už má), pokud má generál alespoň 100 000 zkušeností (s pokrokem Vojenská akademie stačí 50 000 zkušeností). Změna jedné schopnosti ale znamená pokles jeho zkušeností o 3/4 (asi o 2 úrovně). Pokud máte takového generála, přibude v tabulce tlačítko "Změnit schopnost", po kliknutí na něj si můžete vybrat novou vlastnost, která nahradí původní. Pokud generál dosáhne na možnost změny schopností a zároveń nemá druhou schopnost, je potřeba nejdříve tuto schopnost vygenerovat za cenu 1/4 jeho zkušeností. Dále je pak možné měnit schopnosti jako doposud.

Vhodné kombinace generálů:

 


6.4 Rakety

Při konfliktech jsou rakety dobrý oslabující prostředek. Odpalovat rakety lze pouze na země v rozsahu trojnásobku naší prestiže (3x prestižnější nebo 3x méně prestižní). Všechny se vyrábějí řízeně a nelze je koupit. Náročnost vývoje raket je závislá na druhu rakety. Konvenční raketa potřebuje 100 výzkumných bodů, biocidní raketa 250, EMP raketa 300 a nukleární raketa 500 bodů. Body na vývoj raket vám začnou přibývat, jestliže vlastníte vojenské základny. Rychlost vývoje (přibývání bodů) urychlují technologie produkce raket, zvýšení počtu základen, veteránský bonus za hodnost kápo nebo nepřítel populace, členství ve frakci, případně vláda komunismus, která vyvíjí rakety o polovinu rychleji. Další možností je získat rakety od mimozemské civilizace nebo událostí.

To, kolik máte bodů, potřebných k výrobě raket, zjistíte v menu Dotace - Vývoj raket.

Biocidní rakety neprodukuje Demokracie ani Republika. Jen konveční produkují země s pokrokem Pacifismus. Bez pokroku Nukleární zbraně nelze produkovat nukleární a EMP rakety.

Utopie může vyrábět a odpalovat pouze konvenční rakety (demoralizace při odpálení je vyšši než u jiných zřízení).

 

Raketa se odpaluje z menu Válka - Rakety. Odpálení Vám vezme jedno kolo. To, jestli útok uspěje je určeno Protiraketovým štítem nepřítele (zvyšuje se technologiemi a vojenskými základnami). Odpálení rakety snižuje spokojenost, více ji sníží odpálení nukleární a biocidní. Posledních 24h věku nejdou odpalovat biocidní, nukleární a emp rakety mimo válku!

 

Před útokem má smysl použít na oslabení soupeře konvenční, biocidní či EMP rakety. Nukleární rakety zničí velkou část území protivníka a proto potom dobyjete méně země. Před použitím nukleárních raket si tedy dobře promyslete, zda je opravdu chcete použít.

 


6.5 Rozvědka

6.5.1 Obecně

K dispozici máte maximálně 25 akcí rozvědky (s pokrokem Mafie až 30. Akce Vám přibývají každá 3 nová kola . Pomocí rozvědky můžete soupeře decimovat rozmanitými akcemi, zjišťovat stav jeho země nebo ji okrádat. Navíc Vás agenti provádějící tyto akce brání v partyzánském útoku. Pokud je počet vašich agentů větší než (rozloha+2000)/4, dostanete kartičku Silná rozvědka.

Podnikat operace rozvědkou lze pouze na země v rozsahu trojnásobku naší prestiže (3x prestižnější nebo 3x méně prestižní).

Silnou rozvědku má Komunismus, neboť má výhodu tří špionážních spojenectví a agenti stojí o 40% méně než ostatní státy.

 

Celkem můžete uskutečnit několik desítek operací rozdělených do tří skupin:

Pokud nemáte žádného agenta, nemůžete ani provést akci rozvědky.

 

6.5.2 Síla rozvědky

Zjednodušeně se dá říci, že čím lepší máte poměr agenti/rozloha země, tím je Vaše rozvědka silnější. Přesně to vyjadřuje vztah vyjadřující základní sílu. Tu lze spočítat jako agentů/(rozloha+2000)*bonus za technologie a voj.základny*1000+10. Sílu ale ovlivňují další faktory od spokojenosti, přes pokroky až po vládu.

 

Další faktory mající vliv:

6.5.3 Šance na úspěch

Tato šance závisí na poměru síly rozvědky útočníka a obránce. Nikdy není ale stoprocentní, zvláště pokud se pokoušíte o úspěch v nebezpečnější operaci. Nebezpečnost akce je označena číslem od 1 do 6, kde 1 je nejjednodušší a 6 nejtěžší.

Každá země může najednou udělat až 25 operací (s Mafií až 30. Když zbývá méně než 10 operací má rozvědka akcemi unavené své nejlepší muže a proto je šance na úspěch nižší (stoupne nebezpečnost akce). O jednu úroveň nebezpečnost stoupne, pokud Vám zbývá 5 až 9 akcí. Pokud Vám zbývá 1 až 4 akce stoupne nebezpečnost o 2.

 

Pokud nemáte žádného agenta v obraně, stejně nejsou nepřítelovy šance stoprocentní, ale jsou maximální možné (od 95 do 70 % podle nebezpečnosti operace), můžete si to představit tak, že brání jen necvičená domobrana a málo schopná policie.

6.5.4 Popis operací

Špionážní operace

Teroristické (sabotážní) operace

Zkušenosti armády obránce mají vliv na počet zničených mechů/stíhaček/techů v sabotážních operacích rozvědky.

Příklad: Bonus za 150k zkušeností armády v menu válka je 28,5% Díky tomu při sabotážích přijde obránce o 14,25% méně mechů/stíhaček/technologií.

 

Loupeživé operace