10 Aliance, smlouvy, spojenectví a parťáci

10.1 Aliance a bezalianční země

10.1.1 Bezalianční země

Máte možnost nebýt členem žádné aliance. Přínosem je pro Vás tuhý odpor při útoku země dvakrát prestižnější než je Vaše. Nevýhodou je, že přicházíte o možnost umístnit se s aliancí v žebříčku, spoustu legrace spojené s válčením, členstvím v alianci a o podporu aliance. Při rozloze nad 4999km2 máte -15% sílu armády a +100% žoldy, při prestiži nad 600 000 máte srážku -15% z prodaného i koupeného zboží na světovém trhu.

10.1.2 Aliance

Maximum členů v alianci je 7 členů.

Vstoupit do aliance lze tehdy, pokud je celková prestiž aliance nižší než 10M.

 

Vystoupit z aliance lze tehdy, pokud aliance nemá válku a pokud jste za posledních 12 hodin neprovedli žádný útok. Poslední 3 dny věku nelze odejít z aliance. Při odchodu z aliance ztrácíte (díky ukončení vojenské spolupráce s aliancí) 1/3 zkušeností armády.

Rychlý vstup/výstup do/z aliance je využit, pokud je Vaše aliance ve válce. Takové zemi se říká přeběhlík a bude mít postih -20% sílu armády a z této země budou mít vyšší zisky a zkušenosti všechny země WG (zisky jako v právě vyhlášené válce - toto zvýšení zisků se nesčítá se zvýšením zisků v právě vyhlášené válce ani ve VÁLCE!) na dalších 24h. Po použití rychlého vstupu do aliance ji lze znovu opustit až za dalších 24 hodin. Rychlovýstup/vstup lze použít pouze 4x za věk. Status přeběhlíka také vznikne v případě, pokud jste v posledních 12 hodinách útočili a chcete alianci opustit.

 

Po vstupu do aliance nelze 24h žádným způsobem vystoupit. V prvních 43 hodinách věku lze opustit alianci bez nutnosti čekat 24 hodin od vstupu do aliance. Zároveň pokud je naplněn maximální počet členů aliance, nelze do ní vstoupit.

 


 

Aliance má své vedení, představované minimálně předsedou, většinou i jedním nebo dvěma zástupci. Tito, a jen tito lidé mají právo na přijímání/vyhazování členů, nastavování aliančních anket a aliančních stránek, uzavírání/rušení smluv, vyhlašování/rušení válek a přidávání nebo měnění názorů na alianci. Předsedou je zakladatel aliance. Nemůže být nijak odvolán, jen svou funkci může někomu dobrovolně předat. Zástupce může odstoupit a jmenování nového vykonává předseda aliance. Pokud předseda z aliance odejde, tak se předsedou stává 1. zástupce, pokud aliance nemá žádné zástupce, tak se vedení ujímá člen s nejmenším číslem hráče.

 

Vedení aliance, jak bylo řečeno, může dávat i názory na jiné aliance. Takových názorů může dát jedna aliance maximálně 20. Počet názorů pod aliancí není omezen. Názory lze přidat v menu {Aliance} → {Vedení} → {Přidat/měnit názory na aliance} nebo při náhledu na alianci klikem na odkaz Přidat názor.

 

Každá aliance má své alianční fórum, na které mají přístup jen členové aliance. Zde mohou diskutovat o čemkoli od hry samotné až po všední starosti.

Aliance může mít též Gold/Silver status a tím získá jisté výhody.

 


10.3 Smlouvy a diplomacie

Smlouvy mezi aliancemi jsou tří druhů:

10.3.1 Pakt

Pakt vyjadřuje poměrně úzkou spolupráci. V žebříčku zemí zeleně psané názvy aliancí označují člena Vaší aliance nebo aliance Vašeho paktáře. Od aliance, s níž máte pakt se očekává (ale není povinná) diplomatická nebo vojenská pomoc při přepadení, útočení do Vaší války a napadení o hodně silnějšími. Paktáři si taktéž mezi sebou mohou posílat hospodářské pomoci bez toho, aniž by mezi svými zeměmi měli uzavřená spojenectví. Pakt můžete uzavřít pouze se třemi aliancemi a je potřeba, aby jej přijmula i protistrana.

10.3.2 Dohoda o neútočení

Zavazujete se, že nebudete po dobu trvání paktu na sebe útočit. Dohodu, stejně jako pakt, musí druhá strana přijmout. V žebříčku zemí se pak země dané aliance zobrazují modře. Dohodu o neútočení můžete uzavřít maximálně se třemi dalšími aliancemi.

10.3.3 Válka

Válka není žádná smlouva, je to pouze Váš diplomatický vztah s danou aliancí a proto ji nemusí protistrana potvrzovat, aby vešla v platnost. Ve válce jsou vyšší zisky z dobytého území a zboží a mnohem vyšší zisky zkušeností armády V první hodině války jsou zisky zkušeností vyšší o 10%. Aliance může mít vyhlášené ze své strany pouze 3 války.

Válka jde vyhlásit alianci, která je podobně silná. To znamená alianci, která má jedno z následujících:

a) 80% - 200% naší celkové prestiže

b) 50% - 200% naší celkové prestiže a vyšší průměr prestiže zemí nebo nejprestižnější země obránce je dvakrát vyšší než průměrná prestiž útočníka.

 


 

10.3.4 Fake War (fiktivní válka):

Fake war může vzniknout, pokud válka trvá déle než 36h, za posledních 24h nebylo dohromady z obou stran alespoň 5 úspěšných útoků a zároveň za celou válku padlo méně než 7*[aktuální počet členů vyhlašující aliance] úspěšných útoků ze strany vyhlašující aliance. (ruší systém)

 

Fake war se píší k alianci a jsou vidět v menu {Konflikty} → {Fake War}. První fake war je v normě, 2. fake war znamená ztrátu 2% zkušeností (armády, země i generálů), 3. 4%, 4. 8%... (exponencialne)

 

Pokud se stane, že nepřátelská aliance ve chvíli ukončení války má alespoň o 50% prestiže méně (např. vlivem odchodů z aliance) než ve chvíli vyhlášení, nebude tato válka fake.

10.3.5 Neaktivní válka:

Pokud je limit 7*[aktuální počet členů vyhlašující aliance] úspěšných útoků ze strany vyhlašující aliance splněn a za posledních 24h nepadlo dohromady z obou stran alespoň 5 úspěšných útoků je válka označená za neaktivní. Za neaktivní válku není žadný postih. Válka je prohlášena za neaktivní nejdříve 36h po vyhlášení.

 

Počet útoků se počítá ve chvíli rušení války, takže pokud odešli/přišli členové, vyhodnocuje se podle aktuálního stavu.

 


10.4 Spojenectví

Výběr spojenectví je také velmi důležitý. Jde totiž o to, že každý útok svého spojence, stejně jako agresi na něj, pocítíte velmi citelně na sobě a svých počtech armády. Proto se doporučuje vybrat si někoho, kdo má podobný styl hry.

Spojenectví můžete uzavřít s kteroukoliv zemí (i mimo alianci). Pošlete jí nabídku na určitý typ spojenectví a ona ji později přijme nebo odmítne. Jsou tři druhy spojenectví a od každého můžete mít nejvýše 2. Spojenectví lze kdykoliv zrušit a udělat s někým jiným. Přehled příspěvků armád spojenců vidíte v menu {Válka} → {Spojenci}.

Spojky od Technokracie poskytují jenom 80% vojáků (-20% síla vojáků pro Technokracii)

Obranné spojenectví - V případě napadení přispěchá na pomoc 1/5 spojencových jednotek (ale maximálně 1/4 jednotek, které máme my). Některé jednotky mohou v bojích padnout, ale získáváte za to zkušenosti armády. Když je napaden spojenec, pomůžete mu zase Vy.

Útočné spojenectví - Obdobné jako obranné, ale používá se při útoku.

Špionážní spojenectví - Při všech operacích rozvědky a při obraně proti nepřátelským operacím pomáha 1/2 agentů spojence (ale maximálně 1/2 agentů, které máme my). Spojenec žádné agenty neztrácí.

 

Některá zřízení mohou mít více než dvě spojenectví:10.5 Parťáci

Ve Webgame máte jedinou legální možnost, jak odehrávat jinou než svoji zemi, a tou je parťáctví. Hlavně v době Vaší nepřítomnosti se hodí, když někdo může odehrát za Vás. Parťáctví uzavíráte v menu {Spojenectví} → {Parťáci} s hráčem (fyzicky jiná osoba než Vy), kterému důvěřujete. Spojenectví nabízíte přes číslo hráče. Můžete mít jen jednoho parťáka za věk.

 

Po přijetí nabídky máte možnost 15x odehrát za parťáka a on má možnost 15x odehrát za Vás (máte tedy 15 vstupenek do cizí země). Pokud je minimálně jeden z Vás silver nebo gold, máte oba dva + 5 vstupenek (můžete tedy mít maximálně 20 vstupenek). Taktéž pokud má parťák nový účet, je systémem brán jako nováček a v takovém případě dostává více vstupenek, pro snadnější výuku a oodpozorování fungování země parťáka (vstupenek ale můžete mít celkem maximálně 20). Jedno odehrání = čerpání vstupenky. Na toto odehrání máte max. dvě hodiny, po které můžete (přes menu Spojenectví - Parťáci) vstupovat do země parťáka, a pak se vracet do své země. Po uplynutí 2 hodin byste museli čerpat další vstupenku, pokud byste chtěli za parťáka odehrávat.

Při vstupu do parťákovy země je vstupenka pouze jednostranná. Vstoupíte-li tedy do parťákovy země, pak můžete odehrávat jeho zemi, ale on Vaši nikoli. Aby mohl za Vás hrát i on, musí použít vstupenku vlastní.

Váš parťák má k dispozici 2100 kol za věk, které může odehrát ve Vaší zemi, stejně tak Vy v jeho zemi také 2100 kol. Po odehrání 2100 kol už v jeho zemi nemůžete odehrát ani jedno kolo i když na to budete mít vstupenky. Je třeba si proto odehru pečlivě naplánovat a brát na vědomí jak počet vstupenek, tak počet kol, které můžete za parťáka odehrát

 

Důležitá při volbě parťáka je opravdu vzájemná důvěra, ale též politická situace. Těžko budete mít parťáctví s nepřítelem své aliance a říkat si, že se toho snad nezneužije. Taková zneužití jsou ale sledována Antimulti a i výrazné zneužití parťákovi země k obohacení své země může být potrestáno. Pokud Váš parťák poruší pravidla Webgame (např. průnik do systému apod.) můžete být potrestáni i Vy. Každý hráč za svého parťáka ručí!

 


10.6 Registr aliancí

Aby bylo zabráněno "kradení" zavedených názvů aliancí lidmi, kteří se do hry přihlásí na začátku dříve, než lidé, kteří tento název používali v minulosti a aliance má tudíž ve hře Webgame "zvuk", je možné si nyní alianci zaregistrovat a získat tak ochranu až na 90 dnů od datumu posledního použití (založení aliance nebo aktualizace záznamu registrace). Registrovat alianci může pouze předseda aliance a může určit dva další hráče jako spoluvlastníky, kteří mají právo tento název použít při zakládání aliance.

Registr zemí

Registr zemí byl zřízen ze stejného důvodu jako registr aliancí, pouze způsob jeho fungování je poněkud jiný. Název země se registruje automaticky hned po založení země - zobrazí se vám po založení hláška, že byl název země zaregistrován. Následující věk můžete zemi s tímto názvem založit pouze Vy. V případě, že tento název jeden věk nepoužijete, systém automaticky registraci zruší a následující věk tento název může použít kdokoliv.